prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  25  35  24  32  1   น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 ห้อง 2 18  24  15  18  5   น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 ห้อง 3 11  12  23  5   นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 ห้อง 4 18  25  12  18  7   นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
รวมร้อยละ %  42.06  57.94  100.00  24.30  47.66  71.96  12.15  4.67  17  5.61  5.61  11.21   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช