prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ห้อง 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  11817  นายจีรศักดิ์ อิ่มเนย
 2.  11818  นายจัสติน โพธิ์ศรี 2023-09-19 07:45:29 2023-09-19 15:41:02
 3.  11819  นายชนิสร อนันทสุข 2023-09-19 07:45:55 2023-09-19 15:40:53
 4.  11821  นายทิเบต สุขบาง 2023-09-19 07:46:00 2023-09-19 15:41:38
 5.  11823  นายปองภพ สังข์ขาว 2023-09-19 07:47:57 2023-09-19 15:54:50
 6.  11824  นายไพโรจน์ พูลสวัสดิ์ 2023-09-19 07:14:31 2023-09-19 15:57:14
 7.  11825  นายเมธานันท์ บุญมี 2023-09-19 07:54:44
 8.  11826  นายรชานนท์ บุญน้อย 2023-09-19 08:01:43 2023-09-19 15:41:01
 9.  11833  นางสาวชญานิศ สนิทชน 2023-09-19 07:17:28 2023-09-19 15:33:15
 10.  11835  นางสาวชโลทร วัชโรบล 2023-09-19 07:35:08 2023-09-19 15:41:01
 11.  11836  นางสาวณัฐอุษา สุ่มประดิษฐ์ 2023-09-19 07:24:35 2023-09-19 15:33:21
 12.  11837  นางสาวดวงหทัย มากเสมอ 2023-09-19 07:35:04 2023-09-19 15:41:49
 13.  11838  นางสาวตัญจีรา จันทร์อ่อน 2023-09-19 07:23:22 2023-09-19 15:43:48
 14.  11839  นางสาวทิพรดา ขลิบทอง 2023-09-19 07:54:41
 15.  11844  นางสาวพัลลภา อุ่นเรือน 2023-09-19 07:39:49 2023-09-19 15:38:04
 16.  11846  นางสาวเยาวลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2023-09-19 07:28:45 2023-09-19 15:41:06
 17.  11849  นางสาวสุชานันท์ เทพหิรัญโญ 2023-09-19 06:43:10 2023-09-19 16:47:58
 18.  11850  นางสาวสุดาวดี อินทร์มั่น 2023-09-19 07:34:49 2023-09-19 16:48:05
 19.  11851  นางสาวสุภาพร ศรีสุข 2023-09-19 07:01:46
 20.  11853  นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสุวรรณ
 21.  11854  นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มภัย 2023-09-19 07:19:01 2023-09-19 15:38:12
 22.  11855  นางสาวอภิสรา อริยโสภารักษ์ 2023-09-19 06:57:36
 23.  11877  นางสาวณวรา อ่วมทร 2023-09-19 07:38:45 2023-09-19 15:41:53
 24.  11884  นางสาวรษา รักสนิท 2023-09-19 07:37:06 2023-09-19 15:36:22
 25.  11888  นางสาวศศิวรรณ ปานอุทัย 2023-09-19 07:18:38 2023-09-19 15:33:33
 26.  11914  นางสาวชัชฎาภรณ์ ยิ้มยัง 2023-09-19 07:15:37 2023-09-19 15:37:43
 27.  11916  นางสาวญาณิศา บุญทองนุ่ม 2023-09-19 07:15:34 2023-09-19 15:38:31
 28.  11922  นางสาวพรลภัส กันอยู่ 2023-09-19 07:04:09
 29.  11924  นางสาวภัทรนันท์ หิปิยะ 2023-09-19 07:26:35 2023-09-19 15:54:57
 30.  11944  นายธีรภัทร นิลสนธิ 2023-09-19 07:23:42 2023-09-19 15:38:05
 31.  11957  นางสาวณัฐฐินันท์ ใจหาญ 2023-09-19 07:09:14 2023-09-19 15:36:16
 32.  11964  นางสาวรุ่งลัดดา ฟุ้งสุข 2023-09-19 07:46:31 2023-09-19 15:41:57
 33.  11967  นางสาววรรณพร บัวประเสริฐ 2023-09-19 07:07:17 2023-09-19 15:33:26
 34.  11990  นายธีรกานต์ ศรีทรง
 35.  12335  นางสาวสโรชา โตเกิด 2023-09-19 07:47:54 2023-09-19 15:54:54