prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  11843  นางสาวพัชรา เผือกคล้าย 2023-09-19 07:54:22
 2.  11852  นางสาวสายฝน ผูกชอบ 2023-09-19 07:53:28
 3.  11868  นายวงศธร โมราราย 2023-09-19 07:54:26 2023-09-19 15:37:19
 4.  11879  นางสาวดารินทร์ อิ่มสมบัติ 2023-09-19 08:43:33
 5.  11882  นางสาวพัชรพร มั่นสุ่ม 2023-09-19 08:29:14
 6.  11885  นางสาววิภารัตน์ พรมพิทักษ์
 7.  11886  นางสาววาสนา เพตรา 2023-09-19 07:53:36 2023-09-19 15:37:33
 8.  11891  นางสาวอรัญญา เนียมณรงค์ 2023-09-19 08:41:06
 9.  11900  นายธิติสรรค์ คงอินทร์
 10.  11917  นางสาวฐิตาภา แก้วแวว
 11.  11919  นางสาวธิติพร สมัครไทย 2023-09-19 07:53:04
 12.  11920  นางสาวบัณฑิตา พุ่มเจริญ 2023-09-19 08:41:12 2023-09-19 15:37:14
 13.  11958  นางสาวทิพยาภรณ์ พลนาค 2023-09-19 07:53:14
 14.  12156  นายสุกฤษฏิ์ แสงหล้า
 15.  12157  นางสาวพรชิตา แหงมมา 2023-09-19 08:41:59
 16.  12353  นายชนิสร อาดสว่าง 2023-09-19 07:59:14
 17.  12355  นายรังสิมันต์ น้อยสุภาพ 2023-09-19 07:48:20
 18.  12356  นางสาวเขมจิรา จตุพร 2023-09-19 08:04:51 2023-09-19 15:39:43
 19.  12357  นางสาวชลธิชา บุญนก 2023-09-19 07:52:39 2023-09-19 15:37:18
 20.  12358  นางสาวพรพรรณ บุญวาส 2023-09-19 07:18:58 2023-09-19 15:35:58
 21.  12359  นางสาวแพรวา พลอยสำลี 2023-09-19 08:36:04
 22.  12360  นางสาววราภรณ์ แก้วมีบุญ
 23.  12363  นางสาวอรัญญา เย็นสุข 2023-09-19 07:52:41 2023-09-19 15:37:27