prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  11997  นายรวีวัฒน์ แสงน้ำ 2023-09-19 07:25:10 2023-09-19 15:45:54
 2.  12007  นางสาวฐิตินัดดา พรอยบุตร 2023-09-19 08:23:19 2023-09-19 15:45:47
 3.  12032  นายกวิน กิตติยะ 2023-09-19 08:35:22 2023-09-19 17:14:17
 4.  12050  นางสาวกระดังงา ขำจำลอง 2023-09-19 07:05:12 2023-09-19 15:34:08
 5.  12055  นางสาวดากานดา ชมเชย
 6.  12060  นางสาวปาณัทดา ทองประเสริฐ 2023-09-19 07:47:19 2023-09-19 15:32:08
 7.  12062  นางสาวปริยฉัตร สมนึก 2023-09-19 07:24:31 2023-09-19 15:31:28
 8.  12063  นางสาวปาริชาติ วิงวอน
 9.  12066  นางสาวยุภาพร จักรศรี 2023-09-19 08:36:59 2023-09-19 15:31:41
 10.  12068  นางสาวสุภาพร ฉิมสุข 2023-09-19 06:44:17 2023-09-19 15:31:20
 11.  12076  นายบุญฤทธิ์ เรืองขจร 2023-09-19 07:05:56 2023-09-19 15:31:10
 12.  12082  นางสาวชนิดาภา เอี่ยมสอาด 2023-09-19 07:49:36 2023-09-19 15:35:25
 13.  12088  นางสาวนพรัตน์ อ่อนอนงค์ 2023-09-19 07:25:35
 14.  12090  นางสาวนันทกานต์ ชัยกูล 2023-09-19 07:49:45 2023-09-19 15:35:31
 15.  12091  นางสาวนันทิตา เสือแจ่ม 2023-09-19 07:54:37 2023-09-19 15:31:33
 16.  12092  นางสาวปัณรส ปั้นประสงค์ 2023-09-19 07:44:39 2023-09-19 15:34:23
 17.  12093  นางสาวปิยพัชร เชื้อนุ่น 2023-09-19 07:37:01 2023-09-19 15:31:00
 18.  12095  นางสาววิทินี วันลาราษฏร์ 2023-09-19 07:29:11 2023-09-19 15:32:51
 19.  12096  นางสาวศศิวิมล บัวทอง 2023-09-19 08:23:57
 20.  12098  นางสาวสุทธดา บุญมา 2023-09-19 07:24:24
 21.  12106  นายเชียรชาย - 2023-09-19 07:58:21 2023-09-19 15:34:29
 22.  12112  นายพรพิษณุ เขียนสุข 2023-09-19 07:32:04 2023-09-19 16:01:12
 23.  12124  นางสาวกัญญาณัฐ ศรีสวัสดิ์ 2023-09-19 07:51:34 2023-09-19 15:33:01
 24.  12125  นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นทวี 2023-09-19 06:57:51 2023-09-19 15:33:12
 25.  12126  นางสาวชลนิชา เสียงหวาน 2023-09-19 08:31:00 2023-09-19 15:47:30
 26.  12133  นางสาววรัชยา ศรีเพ็ง 2023-09-19 08:43:24 2023-09-19 15:32:02
 27.  12135  นางสาวสุวรรณา ฉิมสุข 2023-09-19 06:44:11 2023-09-19 15:33:00