prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  11834  นางสาวชนานันท์ ส่างการ
 2.  11861  นายพายุ สาพา
 3.  11872  นายเศรษฐวิญญ์ ไส้พงษ์
 4.  11876  นางสาวกนกพร เยาวรักษ์
 5.  11899  นายชัชวาลย์ คำภูบาล 2023-09-19 07:36:37
 6.  11904  นายวีรชิต ม่วงไหม
 7.  11909  นายศรยุทธ ประกาศรี
 8.  11912  นางสาวกัญญาภัค รอดนิล 2023-09-19 07:55:12
 9.  11921  นางสาวพรชิตา เทพนาง
 10.  11927  นางสาววรญา แสงโพธิ์ 2023-09-19 07:19:23 2023-09-19 15:37:12
 11.  11929  นางสาวศราวดี แก่นเขียว
 12.  11931  นางสาวปภาวรินทร์ คงรอด 2023-09-19 06:52:28 2023-09-19 15:40:00
 13.  11934  นายณภัทร์ เกลี้ยงสอาด 2023-09-19 08:44:34
 14.  11938  นายณัฐสิทธิ์ เพชรทอง
 15.  11948  นายรพีพร ครุฑจันทร์
 16.  11949  นายรพีภัทร ครุฑจันทร์
 17.  11950  นายวีระภาพ พวงสมบัติ 2023-09-19 08:32:09 2023-09-19 16:04:38
 18.  11951  นายวรเมธ ศรีเต็ม
 19.  11959  นางสาวนันทนี รอดประเสริฐ 2023-09-19 07:55:15
 20.  11962  นางสาวภัทราภรณ์ เย็นดี 2023-09-19 07:31:46
 21.  11965  นางสาวรักสกุล เดชอินทร์ 2023-09-19 08:39:48
 22.  12318  นางสาวกมลนภา ภู่เกตุ
 23.  12364  นางสาวนาตาชา เวียกกลาง