prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  11816  นายคณิศร ชูเอียด 2023-09-19 07:52:15
 2.  11848  นางสาววราภรณ์ มันเขตกิจ 2023-09-19 08:42:49
 3.  11859  นายธนาภัทร์ ชื่นใจรัก 2023-09-19 07:15:29 2023-09-19 15:35:39
 4.  11860  นายบูรพา ยศศักดิ์ศรี 2023-09-19 07:52:19
 5.  11883  นางสาวพัชราภา มีมุข
 6.  11893  นางสาวอัครมณี ทิมใจ 2023-09-19 08:01:08
 7.  11897  นายไกรศร ธรรมมัง 2023-09-19 08:42:06 2023-09-19 15:36:56
 8.  11898  นายชานนท์ จิตรัตน์
 9.  11901  นายธนภัทร บัวสมบูรณ์ 2023-09-19 07:38:30 2023-09-19 15:36:50
 10.  11906  นายศรันย์ สมบุญ 2023-09-19 08:42:13
 11.  11913  นางสาวจิราวรรณ พวงสมบัติ 2023-09-19 08:01:27
 12.  11915  นางสาวชลธิชา เขียนเขียว 2023-09-19 08:01:01
 13.  11928  นางสาววรัชยา อินเผือก 2023-09-19 08:42:41
 14.  11932  นายชานนท์ ชอบธรรม
 15.  11933  นายชาติชาย
 16.  11940  นายทวัต จันทร์ชำนาญ
 17.  11942  นายธนกร พุทธา 2023-09-19 07:53:10
 18.  11946  นายนันทภพ คุ้มรอบ 2023-09-19 06:49:07 2023-09-19 15:35:45
 19.  11947  นายพงษ์พัฒน์ คงเพชรศักดิ์ 2023-09-19 08:32:52
 20.  11953  นายอรรถพล กุสุมาลย์ 2023-09-19 07:19:15 2023-09-19 15:35:34
 21.  11954  นางสาวกมลทิพย์ พวงสมบัติ 2023-09-19 07:23:10 2023-09-19 15:36:41
 22.  11981  นายนฤพล หยัดน้ำ 2023-09-19 08:44:22
 23.  11988  นายรวิสุต ดีอ่วม 2023-09-19 07:36:50 2023-09-19 15:42:52
 24.  12325  นายณภัทร บุญมูล
 25.  12329  นายพัฒนา มิ่งขวัญ