prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  26  45  15  22  37  5   นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ
 ห้อง 2 25  17  42  23  17  40  2   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม,นายณัฐนนท์ ม่วงทอง
 ห้อง 3 24  19  43  19  15  34  9   นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.วรรณวิภา ภู่ระหงษ์
 ห้อง 4 26  15  41  19  11  30  11   นายวิสนุ หรั่งทอง,นางผุสดี หรั่งทอง,นายนิติธร รักชาติ
รวมร้อยละ %  54.97  45.03  100.00  44.44  38.01  82.46  8.77  7.02  16  1.75  0.00  1.75   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช