prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  27  15  22  37  -10  -3  -13   นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 ห้อง 2 12  16  28  23  17  40  -11  -1  -12   น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 ห้อง 3 17  11  28  19  15  34  -2  -4  -6   นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 ห้อง 4 13  13  26  19  11  30  -6  -4   น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
รวมร้อยละ %  45.87  54.13  100.00  69.72  59.63  129.36  -26.61  -5.50  -32  2.75  0.00  2.75   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช