prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12169  เด็กชายวรวัฒน์ เดชดี
 2.  12629  เด็กชายจิราพัทธ์ บุญมี 2023-01-25 07:25:44
 3.  12631  เด็กชายจิณณวัตร เนียมศรี 2023-01-25 07:17:35
 4.  12632  เด็กชายชัยนันท์ - 2023-01-25 07:45:20
 5.  12633  เด็กชายณัฐนันท์ พุทธรักษา 2023-01-25 08:23:04 2023-01-25 15:43:52
 6.  12634  เด็กชายธนภัทร อยู่เย็น 2023-01-25 07:32:04
 7.  12635  เด็กชายธันยพัต ทัพชัย
 8.  12636  เด็กชายนัฐพล พันธุจบสิงห์ 2023-01-25 08:13:54 2023-01-25 15:40:54
 9.  12637  เด็กชายนพรัตน์ แซ่จู 2023-01-25 07:32:53 2023-01-25 15:23:08
 10.  12638  เด็กชายปภากร มากบุญ
 11.  12639  เด็กชายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์
 12.  12640  เด็กชายภูตะวัน ยศสมบัติ 2023-01-25 07:29:14 2023-01-25 15:23:04
 13.  12641  เด็กชายภัทรดนัย สีทับทิม 2023-01-25 08:18:29
 14.  12642  เด็กชายรัชตะ แสนใจ 2023-01-25 07:31:57 2023-01-25 15:24:49
 15.  12643  เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงศรี
 16.  12644  เด็กชายวีระกร จีนแก้ว 2023-01-25 07:17:35
 17.  12645  เด็กชายวุฒิภัทร ทับทิมศรี 2023-01-25 07:37:40
 18.  12646  เด็กชายศิวกร สุขธรรม
 19.  12647  เด็กชายศุภชัย สังวร 2023-01-25 07:30:12 2023-01-25 15:23:12
 20.  12648  เด็กชายสวัสดิ์ คำสอาด 2023-01-25 07:25:46
 21.  12649  เด็กชายสุกฤษฏ์ อบเชย
 22.  12650  เด็กชายสุธี จินดารัตน์ 2023-01-25 07:37:36
 23.  12651  เด็กชายสุวรรธนา วิริยะรักษ์ 2023-01-25 07:43:45
 24.  12652  เด็กชายอดิเทพ รอดประเสริฐ 2023-01-25 07:31:53
 25.  12653  เด็กชายอภิชาติ ทองดีนอก 2023-01-25 07:58:25
 26.  12654  เด็กหญิงกนกวรรณ สงเนย 2023-01-25 07:08:52
 27.  12657  เด็กหญิงกัญญาพร รอดนิล 2023-01-25 08:17:49
 28.  12658  เด็กหญิงกันธิชา นัครี
 29.  12659  เด็กหญิงขวัญจิรา แตงพรม
 30.  12660  เด็กหญิงชนากานต์ หนูเต็บ 2023-01-25 07:43:26
 31.  12661  เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธุ์เขตร์กิจ 2023-01-25 07:49:01
 32.  12662  เด็กหญิงณิชาธาร พุ่มพวง 2023-01-25 07:43:55
 33.  12663  เด็กหญิงณิชาภัค นันเมือง 2023-01-25 07:43:33
 34.  12665  เด็กหญิงธนพร เขียวทอง 2023-01-25 07:48:51 2023-01-25 15:26:33
 35.  12667  เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภู่หนู 2023-01-25 07:48:47 2023-01-25 15:35:41
 36.  12669  เด็กหญิงศตพร อ่วมทร
 37.  12670  เด็กหญิงหทัยทิพย์ พัวสื่อ 2023-01-25 07:43:30
 38.  12671  เด็กหญิงอภิชญา นุ่มโต
 39.  12672  เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงษ์ชื่น 2023-01-25 08:18:58 2023-01-25 15:42:51
 40.  12696  เด็กชายธิติวุฒิ แสงเพ็ชร 2023-01-25 07:51:01 2023-01-25 15:26:52
 41.  12704  เด็กหญิงชาลิสา วงศ์อินทร์ 2023-01-25 07:24:52