prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12793  เด็กชายณัฐดนัย แท่งทอง
 2.  12794  เด็กชายดัชกร สังข์เงิน
 3.  12795  เด็กชายธนรัตน์ บุญครอง
 4.  12796  เด็กชายนรากร พัดสาริกรณ์
 5.  12797  เด็กชายพงศกร เข้าเมือง
 6.  12798  เด็กชายพศวัต ศรีอุบล
 7.  12799  เด็กชายพีรพัฒน์ พวงสมบัติ
 8.  12801  เด็กชายภูริพัฒน์ ฤทธิ์เต็ม
 9.  12802  เด็กชายรัชชานนท์ มีมุข
 10.  12803  เด็กชายวัชรพล ทองม่วง
 11.  12804  เด็กชายอัครเดช อินทรไพศาล
 12.  12805  เด็กชายอรรถศิลป์ แจ่มประโคม
 13.  12807  เด็กหญิงฉมาพร อิ่มสิน
 14.  12808  เด็กหญิงณันฑิตา อบอุ่น
 15.  12809  เด็กหญิงณิชภัทร ภาณุฑัต
 16.  12810  เด็กหญิงณิชานันท์ เงินเนตร
 17.  12811  เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ครุฑจันทร์
 18.  12812  เด็กหญิงนริศรา ผากา
 19.  12813  เด็กหญิงนุชเรศ บุรานันท์
 20.  12814  เด็กหญิงพลีมลดา สุมาลย์
 21.  12815  เด็กหญิงวณิชชา คชพันธ์
 22.  12816  เด็กหญิงสิริพัสตร์ สำอางค์กิจ
 23.  12817  เด็กหญิงอาทิตยา ทรัพย์ขำ
 24.  12818  เด็กหญิงอินทิรา ทับทิมศรี
 25.  12824  เด็กชายอาทิตย์ -
 26.  12826  เด็กหญิงมนต์นภา โตอิ้ม
 27.  12828  เด็กหญิงกฤติยา ปานพรม