prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12161  นายธีรพัฒน์ อินทะเรืองศร
 2.  12585  เด็กชายกิตติพงษ์ คงเพชรศักดิ์ 2023-01-25 07:46:54
 3.  12586  เด็กชายเกื้อกูล ยอดนิล 2023-01-25 07:47:09
 4.  12587  เด็กชายจิราพัชร นิลสนธิ 2023-01-25 07:30:55
 5.  12588  เด็กชายจอมทัพ ก้อนจันทร์เทศ
 6.  12590  เด็กชายณัทภัทร ภักตร์วิลัย 2023-01-25 07:18:10 2023-01-25 15:32:21
 7.  12591  เด็กชายถิรวัฒน์ ปาลวัตน์ 2023-01-25 07:46:57
 8.  12592  เด็กชายแทนคุณ สวัสดี 2023-01-25 07:32:57 2023-01-25 15:32:24
 9.  12593  เด็กชายธนิสร เกิดสิริ 2023-01-25 07:43:41
 10.  12594  เด็กชายธราธร กมลเก่งเรียน 2023-01-25 07:29:43 2023-01-25 15:28:03
 11.  12595  เด็กชายธีร์ธวัช โชยสวัสดิ์ 2023-01-25 07:47:01
 12.  12596  เด็กชายธนวัฒน์ เขียวเกษม 2023-01-25 07:28:07 2023-01-25 15:30:10
 13.  12597  เด็กชายบุรัสกร แท่งทอง 2023-01-25 07:46:19
 14.  12598  เด็กชายปกรณ์ธาดา สังข์สุด 2023-01-25 07:46:24
 15.  12599  เด็กชายปณิธาน ฉิมมา 2023-01-25 07:04:55
 16.  12600  เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ สงเนย 2023-01-25 07:48:18
 17.  12601  เด็กชายภาณุวิชญ์ โพธิ์นาค 2023-01-25 07:43:42
 18.  12602  เด็กชายภูผา เอี่ยมสอาด 2023-01-25 07:29:35
 19.  12604  เด็กชายศุภณัฐ กองบุญรอด
 20.  12605  เด็กชายสุภรักษ์ คงรอด
 21.  12606  เด็กชายอดิรุจ ใจยอด 2023-01-25 07:02:31
 22.  12607  เด็กชายอนันทศักดิ์ ทองโต
 23.  12608  เด็กชายอนุรักษ์ แป้นแก้ว 2023-01-25 07:28:39
 24.  12609  เด็กหญิงจิดาภา ชัยรัตน์ 2023-01-25 07:53:04
 25.  12610  เด็กหญิงชวัลลักษณ์ งามดี 2023-01-25 07:37:50 2023-01-25 15:34:44
 26.  12611  เด็กหญิงชุติมนต์ ทองศรี 2023-01-25 07:42:04
 27.  12612  เด็กหญิงชลธิชา ขลิบทอง 2023-01-25 07:42:07
 28.  12613  เด็กหญิงฐิตากรณ์ คุ้มสอาด
 29.  12615  เด็กหญิงณัฎฐกฤตา เพ็งสุข
 30.  12616  เด็กหญิงธนพรรณ สิงห์ประเสริฐ 2023-01-25 07:32:44 2023-01-25 15:34:41
 31.  12617  เด็กหญิงนภัสสร ภักดี
 32.  12618  เด็กหญิงน้อยหน่า - 2023-01-25 07:59:47 2023-01-25 15:34:35
 33.  12619  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิทธิเขตร 2023-01-25 07:17:07 2023-01-25 15:34:45
 34.  12620  เด็กหญิงพลอยรุ้ง เฟื่องฟุ้ง 2023-01-25 07:39:45 2023-01-25 15:26:13
 35.  12621  เด็กหญิงภัทรสิณี ศรีนุช 2023-01-25 07:22:09
 36.  12622  เด็กหญิงวรากร สอนคำเสน 2023-01-25 07:22:29 2023-01-25 15:28:40
 37.  12623  เด็กหญิงวรัญญา ทองมี 2023-01-25 07:28:41 2023-01-25 15:26:04
 38.  12624  เด็กหญิงวรวลัญช์ โพธิ์ศรีดี 2023-01-25 07:33:10 2023-01-25 15:26:09
 39.  12625  เด็กหญิงสิรินลดา แก้วขมิ้น 2023-01-25 07:53:00
 40.  12626  เด็กหญิงอลีนา เทพศิลป์ 2023-01-25 07:42:31 2023-01-25 15:26:17
 41.  12627  เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนกร่อม
 42.  12628  เด็กหญิงอัจฉราพักตร์ จันสนธิมา 2023-01-25 07:55:37
 43.  12695  เด็กชายชนกันต์ ราชวงศ์ 2023-01-25 07:47:36