prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12499  เด็กชายกฤติศักดิ์ พระทัย 2023-01-25 07:41:32 2023-01-25 15:25:25
 2.  12500  เด็กชายคมสัน สีสุด 2023-01-25 07:51:55 2023-01-25 15:25:17
 3.  12501  เด็กชายจิรโชค พานิช 2023-01-25 07:41:28 2023-01-25 15:25:00
 4.  12502  เด็กชายจิรายุ บวบทอง 2023-01-25 07:21:21 2023-01-25 15:27:48
 5.  12503  เด็กชายจิตติพัฒน์ ยินดีพิธ 2023-01-25 07:26:55 2023-01-25 15:36:38
 6.  12504  เด็กชายชิษณุพงค์ สิงห์เถื่อน 2023-01-25 07:34:53 2023-01-25 15:30:47
 7.  12505  เด็กชายณัฐกรณ์ โลหะเวช 2023-01-25 07:30:03 2023-01-25 15:25:21
 8.  12506  เด็กชายธนทัต มูลอินทร์
 9.  12507  เด็กชายปวริศ ทัดจันทร์
 10.  12508  เด็กชายพีรพัฒน์ ชุณหเมธาทิพย์ 2023-01-25 07:29:26 2023-01-25 15:30:44
 11.  12509  เด็กชายพงศธร มีมุข
 12.  12510  เด็กชายวุฒินันท์ ศรีจุลณีย์ 2023-01-25 08:16:20 2023-01-25 15:42:04
 13.  12511  เด็กชายสิรวิชญ์ ทองสุข 2023-01-25 07:39:53 2023-01-25 15:25:32
 14.  12512  เด็กชายสุขุมพันธ์ จันทร์แก้ว 2023-01-25 07:29:39 2023-01-25 15:29:30
 15.  12513  เด็กชายสุรัชชัย พะชะ
 16.  12514  เด็กชายสุภชัย พรมแตง 2023-01-25 07:30:10 2023-01-25 15:28:10
 17.  12515  เด็กชายอธิวัฒน์ โกศลสินพัฒน์ 2023-01-25 07:17:51 2023-01-25 15:29:52
 18.  12516  เด็กชายอมเรศ เทพนาง 2023-01-25 07:23:36 2023-01-25 15:31:05
 19.  12517  เด็กหญิงกวินธิดา ใจบุญ 2023-01-25 07:31:11 2023-01-25 15:25:06
 20.  12518  เด็กหญิงคุณัญญา คำชัย 2023-01-25 07:28:49 2023-01-25 15:27:39
 21.  12519  เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่จิ๋ว 2023-01-25 07:26:58 2023-01-25 15:27:35
 22.  12520  เด็กหญิงณัชชา ฉิมสุข 2023-01-25 07:31:07 2023-01-25 15:25:44
 23.  12521  เด็กหญิงทองทิพย์ ไทยสงค์ 2023-01-25 07:48:43 2023-01-25 15:24:20
 24.  12522  เด็กหญิงธารินี ปานพรม 2023-01-25 07:28:34 2023-01-25 15:27:30
 25.  12523  เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุ่มเพ็งพันธ์
 26.  12524  เด็กหญิงธนพร แซ่จิ๋ว 2023-01-25 07:26:51 2023-01-25 15:27:48
 27.  12525  เด็กหญิงนงนุช สีเถื่อน 2023-01-25 07:48:46
 28.  12526  เด็กหญิงนพรัตน์ บุญนก 2023-01-25 07:30:42 2023-01-25 15:24:52
 29.  12527  เด็กหญิงพนิดา เปี่ยมสุข 2023-01-25 07:20:02 2023-01-25 15:25:50
 30.  12528  เด็กหญิงพรชนก สมบุญนา 2023-01-25 06:59:30 2023-01-25 15:34:12
 31.  12529  เด็กหญิงพลอยแสง ธาวุฒิสกุล 2023-01-25 07:12:55 2023-01-25 15:34:15
 32.  12530  เด็กหญิงพลอยณภัส ธงจ่าง
 33.  12531  เด็กหญิงปัญญาพร ภู่สุวรรณ์ 2023-01-25 06:59:31 2023-01-25 15:24:56
 34.  12532  เด็กหญิงภัทรศยา วัตถุสินธุ์ 2023-01-25 07:24:55
 35.  12533  เด็กหญิงภรภัทร กสิการ 2023-01-25 07:29:03 2023-01-25 15:27:43
 36.  12534  เด็กหญิงลัทธวิตรา บุญเติม 2023-01-25 07:40:58 2023-01-25 15:27:53
 37.  12535  เด็กหญิงวรรณิภา ชมภูพื้น 2023-01-25 07:31:15 2023-01-25 15:25:40
 38.  12536  เด็กหญิงวรพรรณ แซ่จิ๋ว 2023-01-25 07:28:37 2023-01-25 15:27:26
 39.  12537  เด็กหญิงศศิวิมล สรภู 2023-01-25 07:47:38
 40.  12538  เด็กหญิงสิริวรา มีอ่อน 2023-01-25 07:19:55 2023-01-25 15:29:34
 41.  12539  เด็กหญิงสุกัญญา จันอ่อน
 42.  12540  เด็กหญิงสุวิภา ใจหาญ
 43.  12541  เด็กหญิงสุนทรี ทันบำรุง 2023-01-25 07:30:14 2023-01-25 15:25:36
 44.  12544  เด็กชายกิตติพัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ 2023-01-25 07:21:28 2023-01-25 15:27:07
 45.  12575  เด็กหญิงนริศรา ศรีสุข 2023-01-25 08:18:51 2023-01-25 15:42:44