prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  27  19  27   นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 ห้อง 2 12  16  28  12  16  28   น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 ห้อง 3 17  11  28  17  11  28   นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 ห้อง 4 13  14  27  13  14  27   น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
รวมร้อยละ %  45.45  54.55  100.00  0.00  0.00  0.00  45.45  54.55  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร