prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12161  นายธีรพัฒน์ อินทะเรืองศร
 2.  12585  เด็กชายกิตติพงษ์ คงเพชรศักดิ์
 3.  12586  เด็กชายเกื้อกูล ยอดนิล
 4.  12587  เด็กชายจิราพัชร นิลสนธิ
 5.  12588  เด็กชายจอมทัพ ก้อนจันทร์เทศ
 6.  12590  เด็กชายณัทภัทร ภักตร์วิลัย
 7.  12591  เด็กชายถิรวัฒน์ ปาลวัตน์
 8.  12592  เด็กชายแทนคุณ สวัสดี
 9.  12593  เด็กชายธนิสร เกิดสิริ
 10.  12594  เด็กชายธราธร กมลเก่งเรียน
 11.  12595  เด็กชายธีร์ธวัช โชยสวัสดิ์
 12.  12596  เด็กชายธนวัฒน์ เขียวเกษม
 13.  12597  เด็กชายบุรัสกร แท่งทอง
 14.  12598  เด็กชายปกรณ์ธาดา สังข์สุด
 15.  12599  เด็กชายปณิธาน ฉิมมา
 16.  12600  เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ สงเนย
 17.  12601  เด็กชายภาณุวิชญ์ โพธิ์นาค
 18.  12602  เด็กชายภูผา เอี่ยมสอาด
 19.  12604  เด็กชายศุภณัฐ กองบุญรอด
 20.  12605  เด็กชายสุภรักษ์ คงรอด
 21.  12606  เด็กชายอดิรุจ ใจยอด
 22.  12607  เด็กชายอนันทศักดิ์ ทองโต
 23.  12608  เด็กชายอนุรักษ์ แป้นแก้ว
 24.  12609  เด็กหญิงจิดาภา ชัยรัตน์
 25.  12610  เด็กหญิงชวัลลักษณ์ งามดี
 26.  12611  เด็กหญิงชุติมนต์ ทองศรี
 27.  12612  เด็กหญิงชลธิชา ขลิบทอง
 28.  12613  เด็กหญิงฐิตากรณ์ คุ้มสอาด
 29.  12615  เด็กหญิงณัฎฐกฤตา เพ็งสุข
 30.  12616  เด็กหญิงธนพรรณ สิงห์ประเสริฐ
 31.  12617  เด็กหญิงนภัสสร ภักดี
 32.  12618  เด็กหญิงน้อยหน่า -
 33.  12619  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิทธิเขตร
 34.  12620  เด็กหญิงพลอยรุ้ง เฟื่องฟุ้ง
 35.  12621  เด็กหญิงภัทรสิณี ศรีนุช
 36.  12622  เด็กหญิงวรากร สอนคำเสน
 37.  12623  เด็กหญิงวรัญญา ทองมี
 38.  12624  เด็กหญิงวรวลัญช์ โพธิ์ศรีดี
 39.  12625  เด็กหญิงสิรินลดา แก้วขมิ้น
 40.  12626  เด็กหญิงอลีนา เทพศิลป์
 41.  12627  เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนกร่อม
 42.  12628  เด็กหญิงอัจฉราพักตร์ จันสนธิมา
 43.  12695  เด็กชายชนกันต์ ราชวงศ์