prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12542  เด็กชายกฤตานนท์ จูเทศ
 2.  12543  เด็กชายกฤษฎา ผิวอ่อน
 3.  12545  เด็กชายจีรศักดิ์ เข็มทอง
 4.  12546  เด็กชายเจษฎา ศรีวิลัย
 5.  12547  เด็กชายถนอมวงศ์ อ่วมทร
 6.  12549  เด็กชายธีรกานต์ บัวเขียว
 7.  12550  เด็กชายธีรภัทร นาทองรัตน์
 8.  12551  เด็กชายธีรภัทร สิงห์เรือง
 9.  12552  เด็กชายธนพร ร่มรื่น
 10.  12553  เด็กชายธนพล มงคลสิงห์
 11.  12554  เด็กชายนัฐชัย ศรีสงคราม
 12.  12555  เด็กชายนิธินันท์ พูลทรัพย์
 13.  12556  เด็กชายบุณยกร หงษ์ทอง
 14.  12557  เด็กชายพีรวิชญ์ ขาวสอาด
 15.  12558  เด็กชายภัทรดนัย คชพันธ์
 16.  12559  เด็กชายวิทวัส พวงสมบัติ
 17.  12560  เด็กชายวงศธร บัวเพ็ชร์
 18.  12561  เด็กชายวรโชติ พงภะเดิม
 19.  12563  เด็กชายศตวรรษ ใจบุญ
 20.  12564  เด็กชายสุริวุฒิ วังคะวิง
 21.  12565  เด็กชายสุรศักดิ์ ศรีเต็ม
 22.  12566  เด็กชายอนุสรณ์ ใสดี
 23.  12567  เด็กหญิงกรกันยา แสงหิรัญ
 24.  12568  เด็กหญิงกรปภา ดาวสมบูรณ์
 25.  12569  เด็กหญิงเขมินทรา ช้างโต
 26.  12570  เด็กหญิงชญาภา เอมจิ๋ว
 27.  12571  เด็กหญิงชาลิสา อึ่งมา
 28.  12572  เด็กหญิงณัฐริดา มีขำ
 29.  12573  เด็กหญิงตรียาพร สิงหะ
 30.  12574  เด็กหญิงธนิวรรณ ทองคง
 31.  12576  เด็กหญิงบัณฑิตา คล้ายโต
 32.  12579  เด็กหญิงพัชราพร ฤทธิ์เต็ม
 33.  12580  เด็กหญิงยลยา วรอินทร์
 34.  12581  เด็กหญิงศิรภัสสร พุฒจรูญ
 35.  12582  เด็กหญิงอภัศรา เรืองสม
 36.  12583  เด็กหญิงอรัญญา แป้นแก้ว
 37.  12584  เด็กหญิงเอมิกา จวนตัว
 38.  12589  เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์เถื่อน
 39.  12603  เด็กชายรณภพ แว่นแก้ว
 40.  12630  เด็กชายจิรายุ ต่วนชะเอม
 41.  12655  เด็กหญิงกนกฉัตร บัวกลิ่น
 42.  12664  เด็กหญิงฐิติมา ผาสุก