prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12169  เด็กชายวรวัฒน์ เดชดี
 2.  12629  เด็กชายจิราพัทธ์ บุญมี
 3.  12631  เด็กชายจิณณวัตร เนียมศรี
 4.  12632  เด็กชายชัยนันท์ -
 5.  12633  เด็กชายณัฐนันท์ พุทธรักษา
 6.  12634  เด็กชายธนภัทร อยู่เย็น
 7.  12635  เด็กชายธันยพัต ทัพชัย
 8.  12636  เด็กชายนัฐพล พันธุจบสิงห์
 9.  12637  เด็กชายนพรัตน์ แซ่จู
 10.  12638  เด็กชายปภากร มากบุญ
 11.  12639  เด็กชายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์
 12.  12640  เด็กชายภูตะวัน ยศสมบัติ
 13.  12641  เด็กชายภัทรดนัย สีทับทิม
 14.  12642  เด็กชายรัชตะ แสนใจ
 15.  12643  เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงศรี
 16.  12644  เด็กชายวีระกร จีนแก้ว
 17.  12645  เด็กชายวุฒิภัทร ทับทิมศรี
 18.  12646  เด็กชายศิวกร สุขธรรม
 19.  12647  เด็กชายศุภชัย สังวร
 20.  12648  เด็กชายสวัสดิ์ คำสอาด
 21.  12649  เด็กชายสุกฤษฏ์ อบเชย
 22.  12650  เด็กชายสุธี จินดารัตน์
 23.  12651  เด็กชายสุวรรธนา วิริยะรักษ์
 24.  12652  เด็กชายอดิเทพ รอดประเสริฐ
 25.  12653  เด็กชายอภิชาติ ทองดีนอก
 26.  12654  เด็กหญิงกนกวรรณ สงเนย
 27.  12657  เด็กหญิงกัญญาพร รอดนิล
 28.  12658  เด็กหญิงกันธิชา นัครี
 29.  12659  เด็กหญิงขวัญจิรา แตงพรม
 30.  12660  เด็กหญิงชนากานต์ หนูเต็บ
 31.  12661  เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธุ์เขตร์กิจ
 32.  12662  เด็กหญิงณิชาธาร พุ่มพวง
 33.  12663  เด็กหญิงณิชาภัค นันเมือง
 34.  12665  เด็กหญิงธนพร เขียวทอง
 35.  12667  เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภู่หนู
 36.  12669  เด็กหญิงศตพร อ่วมทร
 37.  12670  เด็กหญิงหทัยทิพย์ พัวสื่อ
 38.  12671  เด็กหญิงอภิชญา นุ่มโต
 39.  12672  เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงษ์ชื่น
 40.  12696  เด็กชายธิติวุฒิ แสงเพ็ชร
 41.  12704  เด็กหญิงชาลิสา วงศ์อินทร์