prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12499  เด็กชายกฤติศักดิ์ พระทัย
 2.  12500  เด็กชายคมสัน สีสุด
 3.  12501  เด็กชายจิรโชค พานิช
 4.  12502  เด็กชายจิรายุ บวบทอง
 5.  12503  เด็กชายจิตติพัฒน์ ยินดีพิธ
 6.  12504  เด็กชายชิษณุพงค์ สิงห์เถื่อน
 7.  12505  เด็กชายณัฐกรณ์ โลหะเวช
 8.  12506  เด็กชายธนทัต มูลอินทร์
 9.  12507  เด็กชายปวริศ ทัดจันทร์
 10.  12508  เด็กชายพีรพัฒน์ ชุณหเมธาทิพย์
 11.  12509  เด็กชายพงศธร มีมุข
 12.  12510  เด็กชายวุฒินันท์ ศรีจุลณีย์
 13.  12511  เด็กชายสิรวิชญ์ ทองสุข
 14.  12512  เด็กชายสุขุมพันธ์ จันทร์แก้ว
 15.  12513  เด็กชายสุรัชชัย พะชะ
 16.  12514  เด็กชายสุภชัย พรมแตง
 17.  12515  เด็กชายอธิวัฒน์ โกศลสินพัฒน์
 18.  12516  เด็กชายอมเรศ เทพนาง
 19.  12517  เด็กหญิงกวินธิดา ใจบุญ
 20.  12518  เด็กหญิงคุณัญญา คำชัย
 21.  12519  เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่จิ๋ว
 22.  12520  เด็กหญิงณัชชา ฉิมสุข
 23.  12521  เด็กหญิงทองทิพย์ ไทยสงค์
 24.  12522  เด็กหญิงธารินี ปานพรม
 25.  12523  เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุ่มเพ็งพันธ์
 26.  12524  เด็กหญิงธนพร แซ่จิ๋ว
 27.  12525  เด็กหญิงนงนุช สีเถื่อน
 28.  12526  เด็กหญิงนพรัตน์ บุญนก
 29.  12527  เด็กหญิงพนิดา เปี่ยมสุข
 30.  12528  เด็กหญิงพรชนก สมบุญนา
 31.  12529  เด็กหญิงพลอยแสง ธาวุฒิสกุล
 32.  12530  เด็กหญิงพลอยณภัส ธงจ่าง
 33.  12531  เด็กหญิงปัญญาพร ภู่สุวรรณ์
 34.  12532  เด็กหญิงภัทรศยา วัตถุสินธุ์
 35.  12533  เด็กหญิงภรภัทร กสิการ
 36.  12534  เด็กหญิงลัทธวิตรา บุญเติม
 37.  12535  เด็กหญิงวรรณิภา ชมภูพื้น
 38.  12536  เด็กหญิงวรพรรณ แซ่จิ๋ว
 39.  12537  เด็กหญิงศศิวิมล สรภู
 40.  12538  เด็กหญิงสิริวรา มีอ่อน
 41.  12539  เด็กหญิงสุกัญญา จันอ่อน
 42.  12540  เด็กหญิงสุวิภา ใจหาญ
 43.  12541  เด็กหญิงสุนทรี ทันบำรุง
 44.  12544  เด็กชายกิตติพัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
 45.  12575  เด็กหญิงนริศรา ศรีสุข