prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 33  43  33  42  1   นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,น.ส.ชลธิชา บูชา
 ห้อง 2 22  19  41  20  17  37  2   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม
 ห้อง 3 30  11  41  21  26  15   นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 ห้อง 4 29  12  41  20  28  13   นายวิสนุ หรั่งทอง,นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ
รวมร้อยละ %  54.22  45.18  100.00  41.57  37.95  80.12  12.65  6.02  19  0.00  1.20  1.20   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช