prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 33  43  33  42  1   นางนิธิวดี มงคลปัญญา,น.ส.ชลธิชา บูชา,
 ห้อง 2 23  19  42  20  17  37  3   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม
 ห้อง 3 31  39  21  26  10  13   นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 ห้อง 4 28  12  40  20  28  12   นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
รวมร้อยละ %  55.49  43.90  100.00  42.07  38.41  81.10  13.41  4.27  18  0.00  1.22  1.22   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร