prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12175  นายอติเทพ ชาวคำเขตร์
 2.  12499  เด็กชายกฤติศักดิ์ พระทัย 2023-05-26 07:19:24 2023-05-26 15:34:33
 3.  12501  เด็กชายจิรโชค พานิช 2023-05-26 07:19:21 2023-05-26 15:34:29
 4.  12502  เด็กชายจิรายุ บวบทอง 2023-05-26 07:40:32 2023-05-26 15:39:26
 5.  12508  เด็กชายพีรพัฒน์ ชุณหเมธาทิพย์ 2023-05-26 07:17:41 2023-05-26 15:33:52
 6.  12509  เด็กชายพงศธร มีมุข 2023-05-26 07:31:11 2023-05-26 15:41:12
 7.  12510  เด็กชายวุฒินันท์ ศรีจุลณีย์ 2023-05-26 07:17:46 2023-05-26 15:44:28
 8.  12511  เด็กชายสิรวิชญ์ ทองสุข 2023-05-26 07:09:26
 9.  12512  เด็กชายสุขุมพันธ์ จันทร์แก้ว 2023-05-26 07:32:48
 10.  12513  เด็กชายสุรัชชัย พะชะ 2023-05-26 07:19:20 2023-05-26 15:33:56
 11.  12542  เด็กชายกฤตานนท์ จูเทศ 2023-05-26 07:39:31 2023-05-26 15:35:00
 12.  12545  เด็กชายจีรศักดิ์ เข็มทอง 2023-05-26 07:06:45
 13.  12552  เด็กชายธนพร ร่มรื่น 2023-05-26 07:08:23
 14.  12559  เด็กชายวิทวัส พวงสมบัติ 2023-05-26 07:22:53 2023-05-26 15:35:02
 15.  12560  เด็กชายวงศธร บัวเพ็ชร์ 2023-05-26 07:08:33 2023-05-26 15:35:08
 16.  12561  เด็กชายวรโชติ พงภะเดิม 2023-05-26 07:20:26 2023-05-26 15:37:43
 17.  12564  เด็กชายสุริวุฒิ วังคะวิง
 18.  12565  เด็กชายสุรศักดิ์ ศรีเต็ม 2023-05-26 07:36:51
 19.  12566  เด็กชายอนุสรณ์ ใสดี 2023-05-26 07:33:07 2023-05-26 15:37:37
 20.  12569  เด็กหญิงเขมินทรา ช้างโต 2023-05-26 07:33:09 2023-05-26 15:35:33
 21.  12571  เด็กหญิงชาลิสา อึ่งมา 2023-05-26 06:58:14
 22.  12573  เด็กหญิงตรียาพร สิงหะ 2023-05-26 07:59:06 2023-05-26 15:45:29
 23.  12575  เด็กหญิงนริศรา ศรีสุข 2023-05-26 07:57:10 2023-05-26 15:44:01
 24.  12581  เด็กหญิงศิรภัสสร พุฒจรูญ 2023-05-26 07:46:07
 25.  12582  เด็กหญิงอภัศรา เรืองสม 2023-05-26 07:46:03
 26.  12589  เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์เถื่อน 2023-05-26 07:20:31 2023-05-26 15:33:44
 27.  12612  เด็กหญิงชลธิชา ขลิบทอง 2023-05-26 07:37:12
 28.  12616  เด็กหญิงธนพรรณ สิงห์ประเสริฐ 2023-05-26 07:19:52 2023-05-26 15:35:12
 29.  12617  เด็กหญิงนภัสสร ภักดี
 30.  12618  เด็กหญิงน้อยหน่า
 31.  12624  เด็กหญิงวรวลัญช์ โพธิ์ศรีดี 2023-05-26 07:31:19
 32.  12625  เด็กหญิงสิรินลดา แก้วขมิ้น 2023-05-26 07:17:20
 33.  12626  เด็กหญิงอลีนา เทพศิลป์ 2023-05-26 07:33:54
 34.  12630  เด็กชายจิรายุ ต่วนชะเอม 2023-05-26 07:34:03 2023-05-26 15:35:01
 35.  12661  เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธุ์เขตร์กิจ 2023-05-26 08:20:49
 36.  12663  เด็กหญิงณิชาภัค นันเมือง 2023-05-26 07:09:20
 37.  12664  เด็กหญิงฐิติมา ผาสุข 2023-05-26 06:58:24
 38.  12665  เด็กหญิงธนพร เขียวทอง 2023-05-26 07:34:07 2023-05-26 15:35:17
 39.  12667  เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภู่หนู 2023-05-26 07:07:59 2023-05-26 15:35:05
 40.  12672  เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงษ์ชื่น 2023-05-26 07:57:17 2023-05-26 15:44:06
 41.  12696  เด็กชายธิติวุฒิ แสงเพ็ชร 2023-05-26 07:34:11 2023-05-26 15:35:52
 42.  12707  เด็กชายธนู อ่อนคำ