prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12504  เด็กชายชิษณุพงค์ สิงห์เถื่อน
 2.  12507  เด็กชายปวริศ ทัดจันทร์
 3.  12516  เด็กชายอมเรศ เทพนาง 2023-05-26 07:10:05 2023-05-26 15:33:59
 4.  12523  เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2023-05-26 07:44:43
 5.  12543  เด็กชายกฤษฎา ผิวอ่อน
 6.  12546  เด็กชายเจษฎา ศรีวิลัย 2023-05-26 07:13:20 2023-05-26 15:30:50
 7.  12549  เด็กชายธีรกานต์ บัวเขียว 2023-05-26 07:08:04 2023-05-26 15:30:41
 8.  12550  เด็กชายธีรภัทร นาทองรัตน์ 2023-05-26 06:52:16 2023-05-26 15:30:37
 9.  12551  เด็กชายธีรภัทร สิงห์เรือง 2023-05-26 07:39:33
 10.  12553  เด็กชายธนพล มงคลสิงห์
 11.  12557  เด็กชายพีรวิชญ์ ขาวสอาด 2023-05-26 07:43:50
 12.  12567  เด็กหญิงกรกันยา แสงหิรัญ 2023-05-26 07:01:36
 13.  12572  เด็กหญิงณัฐริดา มีขำ 2023-05-26 07:27:08 2023-05-26 15:32:54
 14.  12629  เด็กชายจิราพัทธ์ บุญมี 2023-05-26 07:12:33 2023-05-26 15:30:26
 15.  12631  เด็กชายจิณณวัตร เนียมศรี 2023-05-26 07:07:50
 16.  12632  เด็กชายชัยนันท์ - 2023-05-26 07:40:57
 17.  12634  เด็กชายธนภัทร อยู่เย็น 2023-05-26 07:23:07
 18.  12636  เด็กชายนัฐพล พันธุจบสิงห์ 2023-05-26 07:22:43
 19.  12637  เด็กชายนพรัตน์ แซ่จู 2023-05-26 07:25:38 2023-05-26 15:30:22
 20.  12639  เด็กชายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์
 21.  12640  เด็กชายภูตะวัน ยศสมบัติ
 22.  12641  เด็กชายภัทรดนัย สีทับทิม
 23.  12642  เด็กชายรัชตะ แสนใจ 2023-05-26 07:04:28 2023-05-26 15:30:33
 24.  12643  เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงศรี 2023-05-26 07:10:46
 25.  12645  เด็กชายวุฒิภัทร ทับทิมศรี 2023-05-26 07:22:39
 26.  12647  เด็กชายศุภชัย สังวร 2023-05-26 07:27:16 2023-05-26 15:30:46
 27.  12648  เด็กชายสวัสดิ์ คำสอาด 2023-05-26 06:55:52
 28.  12649  เด็กชายสุกฤษฏ์ อบเชย
 29.  12651  เด็กชายสุวรรธนา วิริยะรักษ์
 30.  12652  เด็กชายอดิเทพ รอดประเสริฐ 2023-05-26 07:12:36
 31.  12653  เด็กชายอภิชาติ ทองดีนอก 2023-05-26 07:36:50
 32.  12657  เด็กหญิงกัญญาพร รอดนิล 2023-05-26 07:46:50
 33.  12658  เด็กหญิงกันธิชา นัครี
 34.  12659  เด็กหญิงขวัญจิรา แตงพรม
 35.  12660  เด็กหญิงชนากานต์ หนูเต็บ 2023-05-26 07:46:09
 36.  12662  เด็กหญิงณิชาธาร พุ่มพวง 2023-05-26 07:10:20
 37.  12669  เด็กหญิงศตพร อ่วมทร 2023-05-26 06:51:38
 38.  12671  เด็กหญิงอภิชญา นุ่มโต 2023-05-26 07:42:19
 39.  12706  เด็กหญิงศรัญญา ไชยากุล
 40.  12825  เด็กหญิงพรชิตา วงจันทร์