prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12435  เด็กชายธรรมรัตน์ ทั่งหิรัญ
 2.  12449  เด็กหญิงกรรณิการ์ พุ่มศรี
 3.  12450  เด็กหญิงณัฐนิชา เพียรเก็บ
 4.  12505  เด็กชายณัฐกรณ์ โลหะเวช 2023-05-26 07:20:52 2023-05-26 15:31:42
 5.  12525  เด็กหญิงนงนุช สีเถื่อน
 6.  12547  เด็กชายถนอมวงศ์ อ่วมทร 2023-05-26 06:45:39 2023-05-26 15:32:52
 7.  12555  เด็กชายนิธินันท์ พลูทรัพย์ 2023-05-26 07:59:11 2023-05-26 15:45:34
 8.  12558  เด็กชายภัทรดนัย คชพันธ์ 2023-05-26 07:58:58 2023-05-26 15:45:24
 9.  12563  เด็กชายศตวรรษ ใจบุญ
 10.  12585  เด็กชายกิตติพงษ์ คงเพชรศักดิ์ 2023-05-26 07:39:47
 11.  12586  เด็กชายเกื้อกูล ยอดนิล
 12.  12587  เด็กชายจิราพัชร นิลสนธิ 2023-05-26 07:38:40
 13.  12588  เด็กชายจอมทัพ ก้อนจันทร์เทศ
 14.  12590  เด็กชายณัทภัทร ภักตร์วิลัย 2023-05-26 07:07:57 2023-05-26 15:32:40
 15.  12591  เด็กชายถิรวัฒน์ ปาลวัตน์ 2023-05-26 07:39:54
 16.  12592  เด็กชายแทนคุณ สวัสดี 2023-05-26 07:25:42 2023-05-26 15:32:48
 17.  12593  เด็กชายธนิสร เกิดสิริ 2023-05-26 07:41:49
 18.  12594  เด็กชายธราธร กมลเก่งเรียน 2023-05-26 07:57:03 2023-05-26 15:43:57
 19.  12595  เด็กชายธีร์ธวัช โชยสวัสดิ์ 2023-05-26 07:46:31
 20.  12596  เด็กชายธนวัฒน์ เขียวเกษม 2023-05-26 07:32:05 2023-05-26 15:32:45
 21.  12597  เด็กชายบุรัสกร แท่งทอง
 22.  12598  เด็กชายปกรณ์ธาดา สังข์สุด
 23.  12599  เด็กชายปณิธาน ฉิมมา
 24.  12600  เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ สงเนย
 25.  12601  เด็กชายภาณุวิชญ์ โพธิ์นาค 2023-05-26 07:39:58
 26.  12602  เด็กชายภูผา เอี่ยมสอาด
 27.  12604  เด็กชายศุภณัฐ กองบุญรอด 2023-05-26 07:38:36
 28.  12605  เด็กชายสุภรักษ์ คงรอด 2023-05-26 07:38:26
 29.  12606  เด็กชายอดิรุจ ใจยอด 2023-05-26 07:27:03
 30.  12607  เด็กชายอนันทศักดิ์ ทองโต 2023-05-26 07:42:51
 31.  12608  เด็กชายอนุรักษ์ แป้นแก้ว 2023-05-26 07:08:39
 32.  12609  เด็กหญิงจิดาภา ชัยรัตน์ 2023-05-26 07:45:50
 33.  12611  เด็กหญิงชุติมนต์ ทองศรี 2023-05-26 06:51:46
 34.  12613  เด็กหญิงฐิตากรณ์ คุ้มสอาด 2023-05-26 07:44:32
 35.  12615  เด็กหญิงณัฎฐกฤตา เพ็งสุข
 36.  12622  เด็กหญิงวรากร สอนคำเสน
 37.  12627  เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนกร่อม
 38.  12628  เด็กหญิงอัจฉราพักตร์ จันสนธิมา 2023-05-26 07:44:57
 39.  12644  เด็กชายวีระกร จีนแก้ว 2023-05-26 07:07:45
 40.  12695  เด็กชายชนกันต์ ราชวงศ์ 2023-05-26 07:38:33