prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12435  นายธรรมรัตน์ ทั่งหิรัญ
 2.  12450  เด็กหญิงณัฐนิชา เพียรเก็บ
 3.  12525  เด็กหญิงนงนุช สีเถื่อน
 4.  12555  เด็กชายนิธินันท์ พูลทรัพย์ 2023-05-26 07:59:11 2023-05-26 15:45:34
 5.  12767  เด็กชายกฤชสร พวงสมบัติ 2023-05-26 06:47:31 2023-05-26 15:35:01
 6.  12768  เด็กชายกันต์ณพัฒน์ เพ็ชร์อินทร์ 2023-05-26 07:14:31 2023-05-26 15:36:47
 7.  12769  เด็กชายกิตติภูมิ สลักคำ 2023-05-26 07:04:03 2023-05-26 15:37:34
 8.  12770  เด็กชายจตุพล เขียวแดง
 9.  12771  เด็กชายเฉลิมพล ขวัญเติม 2023-05-26 07:11:34 2023-05-26 15:36:42
 10.  12772  เด็กชายณัฐชูกร มัทธญาติ 2023-05-26 07:25:45 2023-05-26 15:35:32
 11.  12773  เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์เต็ม 2023-05-26 07:31:16 2023-05-26 15:36:59
 12.  12774  เด็กชายณัฐภัทร พวงสมบัติ 2023-05-26 06:49:16 2023-05-26 15:35:53
 13.  12775  เด็กชายทศพล จันมา 2023-05-26 07:20:07 2023-05-26 15:37:04
 14.  12776  เด็กชายธนภัทร สร้อยสีทอง 2023-05-26 07:05:33 2023-05-26 15:37:03
 15.  12777  เด็กชายธรรมโชติ สิงห์เถื่อน 2023-05-26 06:50:50 2023-05-26 15:37:24
 16.  12778  เด็กชายบริรักษ์ ภู่สุวรรณ์ 2023-05-26 07:33:25 2023-05-26 15:36:54
 17.  12779  เด็กชายพชรพีร์ อินมั่น 2023-05-26 07:22:13 2023-05-26 15:40:56
 18.  12780  เด็กชายภัทรดนัย กรานกล้า 2023-05-26 06:47:18 2023-05-26 15:39:01
 19.  12781  เด็กชายมนัส -
 20.  12783  เด็กชายอรงค์กร อ่วมคุ้ม 2023-05-26 07:33:46 2023-05-26 15:38:49
 21.  12784  เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิ์ทอง 2023-05-26 07:11:08 2023-05-26 15:40:10
 22.  12785  เด็กหญิงทิพย์ธารา สิงห์ประเสริฐ 2023-05-26 07:33:57 2023-05-26 15:38:55
 23.  12786  เด็กหญิงเบญจวรรณ ยศศักดิ์ศรี 2023-05-26 07:08:10 2023-05-26 15:40:18
 24.  12787  เด็กหญิงเพชรณิชา มงคลทรัพย์ 2023-05-26 07:37:20 2023-05-26 15:40:46
 25.  12788  เด็กหญิงภัทราวดี เอี่ยมละออ 2023-05-26 06:47:58 2023-05-26 15:40:51
 26.  12789  เด็กหญิงวรรณวิษา พิมชนะ 2023-05-26 07:34:17 2023-05-26 15:40:42
 27.  12790  เด็กหญิงอริสรา ทรัพย์ขำ 2023-05-26 07:20:40 2023-05-26 15:41:10
 28.  12791  เด็กหญิงไอรดา รอดนิล 2023-05-26 07:27:30 2023-05-26 15:41:02
 29.  12792  เด็กหญิงไอรินดา บุญปากดี 2023-05-26 07:34:24 2023-05-26 15:40:36
 30.  12800  เด็กหญิงปัณณธร ทรัพย์เทมา 2023-05-26 07:36:44 2023-05-26 15:41:26