prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 16  19  35  12  12  24  11   ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายพีรพัฒน์ บุญราช
 ห้อง 2 13  11  26  12  23  3   น.ส.ปราณี เปาจีน,น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 ห้อง 3 17  15  32  12  12  24  6   นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.ชนิตร์นันทน์ ห้องแซง
 ห้อง 4 17  10  27  14  23  4   นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.ณัฐณิชา จันอ่อน
รวมร้อยละ %  52.50  45.83  100.00  41.67  35.00  78.33  10.83  9.17  20  0.00  1.67  1.67   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช