prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12504  เด็กชายชิษณุพงค์ สิงห์เถื่อน
 2.  12507  เด็กชายปวริศ ทัดจันทร์ 2023-09-19 08:38:58 2023-09-19 15:30:02
 3.  12516  เด็กชายอมเรศ เทพนาง
 4.  12523  เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2023-09-19 08:56:35
 5.  12543  เด็กชายกฤษฎา ผิวอ่อน 2023-09-19 07:43:53
 6.  12546  เด็กชายเจษฎา ศรีวิลัย 2023-09-19 07:16:28 2023-09-19 15:35:13
 7.  12549  เด็กชายธีรกานต์ บัวเขียว
 8.  12550  เด็กชายธีรภัทร นาทองรัตน์ 2023-09-19 06:54:14 2023-09-19 15:35:02
 9.  12551  เด็กชายธีรภัทร สิงห์เรือง
 10.  12553  เด็กชายธนพล มงคลสิงห์ 2023-09-19 07:14:45 2023-09-19 15:34:52
 11.  12557  เด็กชายพีรวิชญ์ ขาวสอาด 2023-09-19 08:44:10
 12.  12567  เด็กหญิงกรกันยา แสงหิรัญ 2023-09-19 07:09:03 2023-09-19 15:37:43
 13.  12572  เด็กหญิงณัฐริดา มีขำ 2023-09-19 07:36:41 2023-09-19 15:30:46
 14.  12629  เด็กชายจิราพัทธ์ บุญมี 2023-09-19 07:26:09 2023-09-19 15:29:27
 15.  12631  เด็กชายจิณณวัตร เนียมศรี
 16.  12632  เด็กชายชัยนันท์ - 2023-09-19 08:58:34
 17.  12634  เด็กชายธนภัทร อยู่เย็น 2023-09-19 07:43:46
 18.  12636  เด็กชายนัฐพล พันธุจบสิงห์
 19.  12637  เด็กชายนพรัตน์ แซ่จู
 20.  12639  เด็กชายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์
 21.  12640  เด็กชายภูตะวัน ยศสมบัติ 2023-09-19 07:25:06 2023-09-19 15:34:57
 22.  12641  เด็กชายภัทรดนัย สีทับทิม
 23.  12642  เด็กชายรัชตะ แสนใจ 2023-09-19 08:40:05
 24.  12643  เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงศรี 2023-09-19 07:31:32
 25.  12645  เด็กชายวุฒิภัทร ทับทิมศรี 2023-09-19 07:29:18
 26.  12647  เด็กชายศุภชัย สังวร
 27.  12648  เด็กชายสวัสดิ์ คำสอาด 2023-09-19 06:54:04
 28.  12649  เด็กชายสุกฤษฏ์ อบเชย 2023-09-19 08:56:49
 29.  12651  เด็กชายสุวรรธนา วิริยะรักษ์ 2023-09-19 07:49:57
 30.  12652  เด็กชายอดิเทพ รอดประเสริฐ
 31.  12653  เด็กชายอภิชาติ ทองดีนอก 2023-09-19 07:47:38
 32.  12657  เด็กหญิงกัญญาพร รอดนิล 2023-09-19 08:41:01
 33.  12658  เด็กหญิงกันธิชา นัครี 2023-09-19 08:56:28
 34.  12659  เด็กหญิงขวัญจิรา แตงพรม
 35.  12660  เด็กหญิงชนากานต์ หนูเต็บ 2023-09-19 07:52:33
 36.  12662  เด็กหญิงณิชาธาร พุ่มพวง
 37.  12669  เด็กหญิงศตพร อ่วมทร 2023-09-19 08:38:02
 38.  12671  เด็กหญิงอภิชญา นุ่มโต 2023-09-19 08:02:10
 39.  12706  เด็กหญิงศรัญญา ไชยากุล 2023-09-19 07:36:40 2023-09-19 15:31:24
 40.  12825  เด็กหญิงพรชิตา วงจันทร์