prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12209  นายราเชนทร์ ศรีคูณ
 2.  12238  นายธนโชติ รักขิตตะธรรม
 3.  12271  นายธนกร แก้วกล่ำ
 4.  12430  เด็กชายกมลากร แกว่นเชิงค้า 2023-09-19 07:51:02
 5.  12431  เด็กชายกิตินัทธ์ ปานพรม 2023-09-19 07:50:58
 6.  12432  เด็กชายณัฐชนน ใหม่เจริญ 2023-09-19 06:55:09 2023-09-19 15:40:48
 7.  12433  เด็กชายณัฐชนนท์ เจริญไทย 2023-09-19 07:26:17 2023-09-19 15:40:56
 8.  12434  เด็กชายต้นกล้า 2023-09-19 07:44:00 2023-09-19 15:40:05
 9.  12436  เด็กชายธันวา ทองอ่อน 2023-09-19 07:51:05
 10.  12437  เด็กชายปภังกร นิลสนธิ 2023-09-19 07:51:13
 11.  12438  เด็กชายปารมี ภวัตนพงศ์ปณต
 12.  12441  เด็กชายวศิน บุญประกอบ 2023-09-19 07:51:10
 13.  12442  เด็กชายวีรภัทร กลิ่นบุญ 2023-09-19 07:51:01
 14.  12443  เด็กชายสุภชีพ มารศรี 2023-09-19 07:15:24 2023-09-19 15:39:50
 15.  12444  เด็กชายเสฎฐวุฒิ มีมุข 2023-09-19 07:43:58
 16.  12445  เด็กชายอรุชา พวงสมบัติ 2023-09-19 07:44:47 2023-09-19 15:38:20
 17.  12447  เด็กหญิงกนกวรรณ มีประดิษฐ์ 2023-09-19 07:57:40
 18.  12448  เด็กหญิงกมลพรรณ ธูปบูชา 2023-09-19 08:40:27
 19.  12451  เด็กหญิงณัฐภัสสร แพเพื่อน 2023-09-19 07:46:47
 20.  12452  เด็กหญิงธัญวรรณ คุ้มสอาด 2023-09-19 07:19:57 2023-09-19 15:36:48
 21.  12453  เด็กหญิงธันย์ชนก คุ้มสอาด 2023-09-19 07:19:53 2023-09-19 15:36:45
 22.  12454  เด็กหญิงธิดาภา ฟุ้งสุข 2023-09-19 07:43:51 2023-09-19 15:37:40
 23.  12455  เด็กหญิงนิษา อินทร์ประสิทธิ์ 2023-09-19 07:51:38 2023-09-19 15:33:06
 24.  12456  เด็กหญิงนิษฐกานต์ ปิติมั่นคงพัฒน์ 2023-09-19 07:31:56
 25.  12457  เด็กหญิงพรนิตา ใจแก้ว
 26.  12458  เด็กหญิงพิมพิกา บวบทอง 2023-09-19 07:50:05
 27.  12459  เด็กหญิงรลิตา กุสุมาลย์
 28.  12460  เด็กหญิงรัตนา สาคำภี 2023-09-19 07:21:20
 29.  12461  เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทศเขียว 2023-09-19 07:46:17
 30.  12462  เด็กหญิงอัมพิกา แสงผึ้ง 2023-09-19 07:46:30
 31.  12463  เด็กหญิงอินธิรา ผลมาตย์
 32.  12497  นายศิริพันธ์ พวงสมบัติ