prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ห้อง 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12435  เด็กชายธรรมรัตน์ ทั่งหิรัญ
 2.  12450  เด็กหญิงณัฐนิชา เพียรเก็บ
 3.  12505  เด็กชายณัฐกรณ์ โลหะเวช 2023-09-19 07:19:19
 4.  12525  เด็กหญิงนงนุช สีเถื่อน
 5.  12547  เด็กชายถนอมวงศ์ อ่วมทร 2023-09-19 06:51:04 2023-09-19 15:35:08
 6.  12555  เด็กชายนิธินันท์ พลูทรัพย์ 2023-09-19 08:42:30
 7.  12558  เด็กชายภัทรดนัย คชพันธ์ 2023-09-19 08:42:18
 8.  12563  เด็กชายศตวรรษ ใจบุญ
 9.  12585  เด็กชายกิตติพงษ์ คงเพชรศักดิ์ 2023-09-19 07:43:41
 10.  12586  เด็กชายเกื้อกูล ยอดนิล 2023-09-19 07:44:25
 11.  12587  เด็กชายจิราพัชร นิลสนธิ 2023-09-19 07:22:23
 12.  12588  เด็กชายจอมทัพ ก้อนจันทร์เทศ
 13.  12590  เด็กชายณัทภัทร ภักตร์วิลัย
 14.  12591  เด็กชายถิรวัฒน์ ปาลวัตน์ 2023-09-19 07:43:31
 15.  12592  เด็กชายแทนคุณ สวัสดี
 16.  12593  เด็กชายธนิสร เกิดสิริ 2023-09-19 07:44:26
 17.  12594  เด็กชายธราธร กมลเก่งเรียน 2023-09-19 07:34:34 2023-09-19 15:37:51
 18.  12595  เด็กชายธีร์ธวัช โชยสวัสดิ์ 2023-09-19 07:44:23
 19.  12596  เด็กชายธนวัฒน์ เขียวเกษม
 20.  12597  เด็กชายบุรัสกร แท่งทอง 2023-09-19 07:43:47
 21.  12598  เด็กชายปกรณ์ธาดา สังข์สุด 2023-09-19 07:44:19
 22.  12599  เด็กชายปณิธาน ฉิมมา 2023-09-19 07:43:42
 23.  12600  เด็กชายพงษ์ณพัฒน์ สงเนย 2023-09-19 07:22:18
 24.  12601  เด็กชายภาณุวิชญ์ โพธิ์นาค 2023-09-19 07:43:44
 25.  12602  เด็กชายภูผา เอี่ยมสอาด 2023-09-19 08:36:34
 26.  12604  เด็กชายศุภณัฐ กองบุญรอด
 27.  12605  เด็กชายสุภรักษ์ คงรอด
 28.  12606  เด็กชายอดิรุจ ใจยอด 2023-09-19 07:18:30
 29.  12607  เด็กชายอนันทศักดิ์ ทองโต 2023-09-19 07:41:19
 30.  12608  เด็กชายอนุรักษ์ แป้นแก้ว 2023-09-19 07:35:25
 31.  12609  เด็กหญิงจิดาภา ชัยรัตน์
 32.  12613  เด็กหญิงฐิตากรณ์ คุ้มสอาด 2023-09-19 10:03:29
 33.  12615  เด็กหญิงณัฎฐกฤตา เพ็งสุข 2023-09-19 07:39:44
 34.  12622  เด็กหญิงวรากร สอนคำเสน 2023-09-19 07:15:16 2023-09-19 15:35:12
 35.  12627  เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนกร่อม
 36.  12628  เด็กหญิงอัจฉราพักตร์ จันสนธิมา
 37.  12644  เด็กชายวีระกร จีนแก้ว
 38.  12695  เด็กชายชนกันต์ ราชวงศ์ 2023-09-19 07:46:35
 39.  12827  เด็กชายอธิวัฒน์ ใจฉ่ำ