prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  27  19  27  0   นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 ห้อง 2 13  16  29  13  14  27  2   น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 ห้อง 3 17  12  29  15  10  25  2   นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.อัจฉรา เมฆมะตูม
 ห้อง 4 15  12  27  12  11  23  2   น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจีย์ ขวัญโพก
รวมร้อยละ %  47.32  52.68  100.00  42.86  48.21  91.07  0.89  4.46  3.57  0.00  3.57   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช