prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 1 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12859  เด็กชายกิตติธัช ทรัพย์เทมา
 2.  12860  เด็กชายคงศักดิ์ พระทัย
 3.  12861  เด็กชายจิรวัฒน์ จุลพฤกษ์
 4.  12862  เด็กชายณัฐภัทร สุขบาง
 5.  12863  เด็กชายปฐมพงษ์ ฤทธิ์ไกร
 6.  12864  เด็กชายปิติวัฒน์ ฉิมสุข
 7.  12865  เด็กชายพีชนนท์ สิงสุข
 8.  12866  เด็กชายภูตะวัน จันทร์โฉม
 9.  12867  เด็กชายรุ่งรดิศ สนทอง
 10.  12868  เด็กชายศุภกร สายทอง
 11.  12869  เด็กชายสิทธิชัย สกุลไทย
 12.  12870  เด็กชายสิทธิชัย สมศรี
 13.  12871  เด็กชายสุรพล ภู่หนู
 14.  12872  เด็กชายอัครวิชญ์ เอี่ยมเที่ยง
 15.  12873  เด็กชายอัครวินท์ มากบุญ
 16.  12874  เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฉ่ำ
 17.  12875  เด็กหญิงจิตรวรรณ สุวรรณะ
 18.  12876  เด็กหญิงจิราพร น้อยเจริญ
 19.  12877  เด็กหญิงจุฑามาศ มีอ่อน
 20.  12878  เด็กหญิงฐณัฐชา ไล้ทอง
 21.  12879  เด็กหญิงตรีวรางค์ ชัยศิริ
 22.  12880  เด็กหญิงธนาพร ดำรงค์สกุลไทย
 23.  12881  เด็กหญิงธัญญวรกานต์ โพธิ์มาก
 24.  12882  เด็กหญิงธัญรักษ์ สติปัญญา
 25.  12883  เด็กหญิงประภัสสร รอดสำเภา
 26.  12884  เด็กหญิงพัชราภา พวงสมบัติ
 27.  12885  เด็กหญิงพัสตราภรณ์ บุญเกิด
 28.  12886  เด็กหญิงพิชชาภา วงค์ปินตา
 29.  12887  เด็กหญิงมณีมรกต หาริกุล
 30.  12888  เด็กหญิงวรดา ทองทิพย์
 31.  12889  เด็กหญิงอนัญญา พันธ์กิ่ง
 32.  12890  เด็กหญิงอรัชพร มีอ่อน
 33.  12891  เด็กหญิงอาภัสรา วารินินทร์
 34.  12892  เด็กหญิงเอยาวฎี นกครุฑ