prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12893  เด็กชายชลธิกร สุ่มประดิษฐ์
 2.  12894  เด็กชายชะยากร ทองคำเขียว
 3.  12895  เด็กชายติณห์ภัทร ฟุ้งสุข
 4.  12896  เด็กชายทศพร ไทยวิจิตร
 5.  12897  เด็กชายนวพล ก้อนทอง
 6.  12898  เด็กชายภูมิพัฒน์ กลิ่นด้วง
 7.  12899  เด็กชายรตน -
 8.  12900  เด็กชายรพีภัทร อินทร์ทอง
 9.  12901  เด็กชายรัชชานนท์ ยนต์อินทร์
 10.  12902  เด็กชายวศิน อินทร์ชู
 11.  12903  เด็กชายวินทกร นาสืบ
 12.  12904  เด็กชายวีรภัทร วัตถุสินธุ์
 13.  12905  เด็กชายศรัณย์ เรืองสังข์
 14.  12906  เด็กชายศิวัช สิงห์เถื่อน
 15.  12907  เด็กชายอภิรัลรัตน์ แก้วพงษ์
 16.  12908  เด็กหญิงกัญวรรณ กลั่นสุข
 17.  12909  เด็กหญิงขนิษฐา นุ่นสีดา
 18.  12910  เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แย้มบัญชา
 19.  12911  เด็กหญิงณัฐธิดา แตงพรม
 20.  12912  เด็กหญิงดีรนุช พันธุจบสิงห์
 21.  12913  เด็กหญิงทักษญา โตระย้า
 22.  12914  เด็กหญิงทิพยาภรณ์ จันทร์อ่อน
 23.  12915  เด็กหญิงธัญพิชชา แก้ววิเชียร
 24.  12916  เด็กหญิงนภาลัย ใจแก้ว
 25.  12917  เด็กหญิงนิดาวรรณ นงค์บาง
 26.  12918  เด็กหญิงบุณยานุช มั่งทอง
 27.  12919  เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญนก
 28.  12920  เด็กหญิงฟ้า โมหะหมัด
 29.  12921  เด็กหญิงรวิสรา ศรีคงไทย
 30.  12922  เด็กหญิงวารินทร์ พบพร
 31.  12923  เด็กหญิงวิกาญดา บุรานันท์
 32.  12924  เด็กหญิงวิดี ศรีสุโพธิ์
 33.  12925  เด็กหญิงวิลัยวรรณ สุขสังวาลย์
 34.  12926  เด็กหญิงสุธาวี การสมพิศ