prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  11995  นายภคนันท์ พุกพ่วง 2023-09-19 07:27:20 2023-09-19 15:49:37
 2.  12004  นางสาวจิตติมา วิธีจงเจริญ
 3.  12034  นายชนพัฒน์ พรหมเสถียร 2023-09-19 07:27:24
 4.  12036  นายณัฐวุฒิ ดีอินทร์ 2023-09-19 07:25:43
 5.  12053  นางสาวชาลิสา วงค์ปินตา 2023-09-19 07:16:48 2023-09-19 15:32:52
 6.  12054  นางสาวณัฐนิชา ทีเป้า 2023-09-19 07:39:56 2023-09-19 15:33:42
 7.  12099  นางสาวสุภาพร ยศสมบัติ 2023-09-19 07:30:49 2023-09-19 15:37:37
 8.  12103  นายกฤษณพงษ์ ใส้พงษ์ 2023-09-19 07:36:34 2023-09-19 15:35:00
 9.  12108  นายทัตพงษ์ รุ่งหนองกระดี่ 2023-09-19 07:47:14 2023-09-19 15:33:27
 10.  12116  นายวรินทร หอมเนียม 2023-09-19 07:36:35 2023-09-19 15:34:35
 11.  12148  นางสาวชลดา นาสมศรี 2023-09-19 07:38:04 2023-09-19 15:47:35
 12.  12349  นางสาวอารยา สุขธรรม 2023-09-19 07:47:28
 13.  12361  นางสาววรารัตน์ แฟรี่
 14.  12673  นายต้นน้ำ หมายเงา 2023-09-19 07:34:41 2023-09-19 15:34:02
 15.  12674  นายธีรภพ นาคแก้วเทศ 2023-09-19 07:24:06 2023-09-19 15:33:32
 16.  12675  นายเนรมิต พรหมพิทักษ์ 2023-09-19 07:38:38 2023-09-19 15:33:21
 17.  12676  นายสุทธิภัทร หม่อมธา 2023-09-19 08:32:48 2023-09-19 15:33:56
 18.  12677  นางสาวฑิมาพร เสนีย์วงษ์ 2023-09-19 07:24:18 2023-09-19 15:34:01
 19.  12678  นางสาวณัชชา ศรีเพ็ง 2023-09-19 07:30:29 2023-09-19 15:33:52
 20.  12679  นางสาวทิพวัล ตามพระหัตถ์ 2023-09-19 07:37:48 2023-09-19 15:42:42
 21.  12680  นางสาวนภาภรณ์ แย้มประดิษฐ์ 2023-09-19 07:30:27 2023-09-19 15:33:37
 22.  12681  นางสาวพรพรรณ เจริญสุข 2023-09-19 07:24:13 2023-09-19 15:34:07
 23.  12682  นางสาวภัทรภรณ์ สุวพงษ์ 2023-09-19 07:24:09 2023-09-19 15:33:47
 24.  12683  นางสาวสโรชา ใจแก้ว 2023-09-19 07:30:50 2023-09-19 15:37:42
 25.  12690  นายกรรชัย ชำนาญดี 2023-09-19 07:24:10 2023-09-19 15:33:29