prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 21  25  20  24  1   นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 ห้อง 2 11  13  24  11  12  23  1   นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 ห้อง 3 22  27  21  26  0   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 4 28  35  25  31  4   น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล
รวมร้อยละ %  43.24  56.76  100.00  40.54  53.15  93.69  2.70  2.70  0.00  0.90  0.90   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช