prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 21  25  20  24  1   นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์,น.ส.รัชนีกร หมีสิน
 ห้อง 2 11  14  25  11  12  23  2   นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 ห้อง 3 24  29  21  26  2   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 4 29  35  25  31  4   น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล
รวมร้อยละ %  42.98  57.02  100.00  39.47  51.75  91.23  3.51  4.39  0.00  0.88  0.88   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช