prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 21  25  20  24  1   นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 ห้อง 2 11  13  24  11  12  23  1   นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 ห้อง 3 22  27  21  26  0   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 4 28  34  25  31  3   น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล
รวมร้อยละ %  43.64  56.36  100.00  40.91  53.64  94.55  2.73  1.82  0.00  0.91  0.91   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร