prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12379  นายรัฐพล ฉิมสุข
 2.  12391  นางสาวธันย์ชนก พุกสุข
 3.  12392  นางสาวนิชานันท์ ขลิบทอง
 4.  12397  นางสาวเรไร บุตรวงค์
 5.  12399  นางสาวศศิธร เถื่อนสุข
 6.  12407  นายถิรวัฒน์ คำชัย
 7.  12431  นายกิตินัทธ์ ปานพรม
 8.  12433  นายณัฐชนนท์ เจริญไทย
 9.  12452  นางสาวธัญวรรณ คุ้มสอาด
 10.  12454  นางสาวธิดาภา ฟุ้งสุข
 11.  12461  นางสาวศิริลักษณ์ เทศเขียว
 12.  12462  นางสาวอัมพิกา แสงผึ้ง
 13.  12464  นายจักรดุลย์ พุธรัตน์
 14.  12467  นายแทนคุณ เอี่ยมสะอาด
 15.  12469  นายพงศกร มีมุข
 16.  12471  นายรัชพล วิลันดาโสภณ
 17.  12479  เด็กชายอิทธิพัทธ์ อินแสงแวง
 18.  12482  นางสาวนภัสสร พลจันทึก
 19.  12698  นางสาวณัฐนิชา พวงสมบัติ
 20.  12840  นายศุภณัฐ บำรุงศรี
 21.  12841  นางสาวพรนภา สีล่า
 22.  12842  นางสาวภัทรวดี สมบุญ
 23.  12843  นางสาวรุ่งนภา เรืองการินทร์
 24.  12844  นางสาววรรณ์วณิช ฤาษีประสิทธิ์
 25.  12845  นางสาวสุภาพร สุวพงษ์
 26.  12846  นางสาวอนงค์พร อัครวงษ์