prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  25  19  25  0   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 ห้อง 2 16  25  14  22  1   นายพิชัย กีรกมลชัย,นางสาวรัชนีกร หมีสิน,นางสาวลักษิกา ดำรงสกุลสุข
 ห้อง 3 23  27  22  26  0   น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 ห้อง 4 24  27  22  25  2   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,น.ส.อรัญญา แซ่จิ๋ว
รวมร้อยละ %  41.35  58.65  100.00  38.46  55.77  94.23  2.88  0.00  0.00  2.88  2.88   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร