prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  25  19  25  0   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 ห้อง 2 10  17  27  14  22  3   น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 ห้อง 3 23  27  22  26  0   น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 ห้อง 4 24  27  22  25  2   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,น.ส.อรัญญา แซ่จิ๋ว
รวมร้อยละ %  41.51  58.49  100.00  37.74  54.72  92.45  3.77  0.94  0.00  2.83  2.83   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช