prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  26  19  25  1   นายวิกานต์ ศรีวิลัย, นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 ห้อง 2 10  16  26  14  22  2   นางปุณฑริกา ชื่นชม
 ห้อง 3 14  18  22  26  -9  -9   นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช
 ห้อง 4 19  26  22  25  -3  1   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  41.67  58.33  100.00  41.67  60.42  102.08  0.00  -5.21  -5  0.00  3.13  3.13   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร