prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11990  นายธีรกานต์ ศรีทรง  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11817  นายจีรศักดิ์ อิ่มเนย  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11818  นายจัสติน โพธิ์ศรี  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11819  นายชนิสร อนันทสุข  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11821  นายทิเบต สุขบาง  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11823  นายปองภพ สังข์ขาว  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11824  นายไพโรจน์ พูลสวัสดิ์  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11825  นายเมธานันท์ บุญมี  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11826  นายรชานนท์ บุญน้อย  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11944  นายธีรภัทร นิลสนธิ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11833  นางสาวชญานิศ สนิทชน  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11835  นางสาวชโลทร วัชโรบล  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11836  นางสาวณัฐอุษา สุ่มประดิษฐ์  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11837  นางสาวดวงหทัย มากเสมอ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11838  นางสาวตัญจีรา จันทร์อ่อน  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11839  นางสาวทิพรดา ขลิบทอง  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11844  นางสาวพัลลภา อุ่นเรือน  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11846  นางสาวเยาวลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11849  นางสาวสุชานันท์ เทพหิรัญโญ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11850  นางสาวสุดาวดี อินทร์มั่น  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11851  นางสาวสุภาพร ศรีสุข  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11853  นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสุวรรณ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11854  นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มภัย  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11855  นางสาวอภิสรา อริยโสภารักษ์  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11877  นางสาวณวรา อ่วมทร  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11884  นางสาวรษา รักสนิท  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11888  นางสาวศศิวรรณ ปานอุทัย  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11914  นางสาวชัชฎาภรณ์ ยิ้มยัง  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11916  นางสาวญาณิศา บุญทองนุ่ม  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11922  นางสาวพรลภัส กันอยู่  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11924  นางสาวภัทรนันท์ หิปิยะ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11957  นางสาวณัฐฐินันท์ ใจหาญ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11964  นางสาวรุ่งลัดดา ฟุ้งสุข  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11967  นางสาววรรณพร บัวประเสริฐ  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  12335  นางสาวสโรชา โตเกิด  น.ส.อารีย์ คำมา,นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ์
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12358  นางสาวพรพรรณ บุญวาส  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11891  นางสาวอรัญญา เนียมณรงค์  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11900  นายธิติสรรค์ คงอินทร์  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11868  นายวงศธร โมราราย  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12156  นายสุกฤษฏิ์ แสงหล้า  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12353  นายชนิสร อาดสว่าง  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12355  นายรังสิมันต์ น้อยสุภาพ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11843  นางสาวพัชรา เผือกคล้าย  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11852  นางสาวสายฝน ผูกชอบ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11879  นางสาวดารินทร์ อิ่มสมบัติ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11882  นางสาวพัชรพร มั่นสุ่ม  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11885  นางสาววิภารัตน์ พรมพิทักษ์  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11886  นางสาววาสนา เพตรา  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11917  นางสาวฐิตาภา แก้วแวว  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11919  นางสาวธิติพร สมัครไทย  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11920  นางสาวบัณฑิตา พุ่มเจริญ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11958  นางสาวทิพยาภรณ์ พลนาค  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12157  นางสาวพรชิตา แหงมมา  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12356  นางสาวเขมจิรา จตุพร  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12357  นางสาวชลธิชา บุญนก  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12359  นางสาวแพรวา พลอยสำลี  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12360  นางสาววราภรณ์ แก้วมีบุญ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12363  นางสาวอรัญญา เย็นสุข  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12318  นางสาวกมลนภา ภู่เกตุ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11834  นางสาวชนานันท์ ส่างการ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11861  นายพายุ สาพา  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11872  นายเศรษฐวิญญ์ ไส้พงษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11899  นายชัชวาลย์ คำภูบาล  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11904  นายวีรชิต ม่วงไหม  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11909  นายศรยุทธ ประกาศรี  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11934  นายณภัทร์ เกลี้ยงสอาด  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11938  นายณัฐสิทธิ์ เพชรทอง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11948  นายรพีพร ครุฑจันทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11949  นายรพีภัทร ครุฑจันทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11950  นายวีระภาพ พวงสมบัติ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11951  นายวรเมธ ศรีเต็ม  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11876  นางสาวกนกพร เยาวรักษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11912  นางสาวกัญญาภัค รอดนิล  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11921  นางสาวพรชิตา เทพนาง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11927  นางสาววรญา แสงโพธิ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11929  นางสาวศราวดี แก่นเขียว  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11931  นางสาวปภาวรินทร์ คงรอด  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11959  นางสาวนันทนี รอดประเสริฐ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11962  นางสาวภัทราภรณ์ เย็นดี  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11965  นางสาวรักสกุล เดชอินทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12364  นางสาวนาตาชา เวียกกลาง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11915  นางสาวชลธิชา เขียนเขียว  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11928  นางสาววรัชยา อินเผือก  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11954  นางสาวกมลทิพย์ พวงสมบัติ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12325  นายณภัทร บุญมูล  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12329  นายพัฒนา มิ่งขวัญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11883  นางสาวพัชราภา มีมุข  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11816  นายคณิศร ชูเอียด  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11859  นายธนาภัทร์ ชื่นใจรัก  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11860  นายบูรพา ยศศักดิ์ศรี  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11897  นายไกรศร ธรรมมัง  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11898  นายชานนท์ จิตรัตน์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11901  นายธนภัทร บัวสมบูรณ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11906  นายศรันย์ สมบุญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11932  นายชานนท์ ชอบธรรม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11933  นายชาติชาย  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11940  นายทวัต จันทร์ชำนาญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11942  นายธนกร พุทธา  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11946  นายนันทภพ คุ้มรอบ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11947  นายพงษ์พัฒน์ คงเพชรศักดิ์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11953  นายอรรถพล กุสุมาลย์  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11981  นายนฤพล หยัดน้ำ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11988  นายรวิสุต ดีอ่วม  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11848  นางสาววราภรณ์ มันเขตกิจ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11893  นางสาวอัครมณี ทิมใจ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11913  นางสาวจิราวรรณ พวงสมบัติ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา