prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11651  นายจิรภัทร์ พูลถม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11657  นายนพดล สามพิมุต  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11658  นายพันธการ เกตุอุ่น  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11661  นายอัครพร ศรีฉ่ำ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11759  นายภพธร จันทร์ยิ้ม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11787  นายวีรกุล สุขประเสริฐ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11664  นางสาวเกวลิน คล้ายยอม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11666  นางสาวชลธร ถาวรเรือง  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11670  นางสาวปรางทอง มีสิน  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11671  นางสาวปาจารีย์ ไชยชนะ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11672  นางสาวมนปริยา เทียนอำไพร  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11674  นางสาวรุ้งลาวัณย์ แก่นอาสา  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11676  นางสาววิยดา สาระไกร  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11678  นางสาวสิรภัทสร ผุสดี  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11679  นางสาวอธิชา คุ้มภัย  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11680  นางสาวอังคณา อินมั่น  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11681  นางสาวอารดา ปรีชาชาติสกุล  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11707  นางสาวณัฐริกา ปังเกตุ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11708  นางสาวณัฐวรรณ อ่องสอาด  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11713  นางสาวลวิวรรณ ม่วงการ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11742  นางสาวณัฐกมล บำรุงศรี  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11746  นางสาวภิญญดา งามดี  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11772  นางสาวชนิสรา มากบุญ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11773  นางสาวฐานสิงห์ อินเสถียร  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11775  นางสาวนิฐิวดี ประชาสุข  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11778  นางสาวภัทรพัตร แป้นแก้ว  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11780  นางสาวลักขณา อินทร์ศักดิ์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11789  นางสาวสุภาภรณ์ อิ่มสมบัติ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11991  นางสาวพัชริญา นาทาม  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11688  นายณัฐพล มีขำ  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11701  นายสุรนาท สิงห์เถื่อน  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11719  นายณัฐชัย ช้างโต  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11724  นายธีรเดช สุขรอด  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11736  นายอรัล แก้วพงษ์  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11760  นายภูริภัทร ชันกร  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11761  นายโภควินทร์ รุ่งศิริรัตน์  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11768  นายสิทธิภพ เงินอยู่  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11972  นายชินพัฒน์ วัชโรบล  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12317  นายภคพล นพกาญจนกุล  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11668  นางสาวนภัสสร สิงห์โตทอง  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11704  นางสาวกมลลักษณ์ เกิดแก้ว  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11709  นางสาวทิพรดา คูหาทอง  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11710  นางสาวนันทิชา สิงห์เถื่อน  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11711  นางสาวปวีณา เถื่อนสุข  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11715  นางสาวอาทิตยา นิยมวงษ์  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11737  นางสาวเกศนภา แป้นแก้ว  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11739  นางสาวจันทร์ทิมา สิงห์บุญ  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11741  นางสาวปภัสสร บุญเทศ  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11776  นางสาวนิตยา กองแก้ว  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11793  นางสาววรัญญา อินทรสะอาด  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12318  นางสาวกมลนภา ภู่เกตุ  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12319  นางสาวขวัญจิรา ดีเอี่ยม  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12320  นางสาวณัฏฐธิดา เปี่ยมเสถียร  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12321  นางสาวนริศรา ทองม่วง  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12322  นางสาวปนัดดา วินิจสร  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12339  นางสาวชุติกาญจน์ บูรพา  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11734  นายสิทธิโชค เข้มแข็ง  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11536  นายศรา เจริญพร  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11583  นายวรเมธ กลีบจำปา  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11650  นายจักรรัตน์ มีมุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11684  นายกิตติทัต พุ่มกล่อม  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11686  นายจีรเดช เถลิงศรี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11689  นายดุจเทพ บุญมูล  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11729  นายนิรุต ศรีวัน  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11732  นายรพีภัทร สร้อยสีทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11733  นายวัชระ แย้มทับทิม  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11750  นายจักรี นาสุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11751  นายชนัญชัย ถมทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11754  นายธีรภัทร พันธุ์เขตกรรม  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11784  นายอนุรักษ์ โพธิ์เอี้ยง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12324  นายจีรวัฒน์ สายทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12325  นายณภัทร บุญมูล  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12327  นายธนกร สุขบาง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12328  นายธีรภัทร แก้วสว่าง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12329  นายพัฒนา มิ่งขวัญ  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12332  นายศราวุธ คงแก้ว  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12333  นายสันติภาพ คงมาก  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12334  นายนฐกร ธงจ่าง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11662  นางสาวกชกร ภูมี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11706  นางสาวณัฐนิชา เศรษฐี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11743  นางสาวธนิดา พ่วงแพ  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12498  นางสาววทานิยา อ้วนพลี  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11649  นายกษิดิศ ธีระภู่พรม  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11653  นายตะวัน นาคยา  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11685  นายกิตติพงษ์ คำชัย  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11687  นายณชพล อิ่มอยู่  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11694  นายปิยวัฒน์ แก้วอินชัย  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11718  นายณัฐกิตติ์ พันธุ์เขตกรรม  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11722  นายธนวัฒน์ ทรัพย์ขำ  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12307  นายธนโชติ ประทุมมา  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12308  นายศุภากร โตประเสริฐ  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11675  นางสาววิชญาพร เดชอินทร์  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11714  นางสาวลัดดา อิ่มเนย  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12151  นางสาวพรนภา อ่วมเกิด  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12310  นางสาวธนพร อินทร์มณี  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12311  นางสาวพิมพ์อัปสร ก้อนจันทร์เทศ  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12312  นางสาวเรวดี มีจิตติ  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12313  นางสาววรรณิภา ศรีสงคราม  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12314  นางสาวสาริศา สาลี  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12315  นางสาวอริษา ว่องธัญญการ  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12316  นางสาวกัญญาวีร์ ชังเจริญ  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ