prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 23  29  23  29   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 ห้อง 2 11  17  28  11  17  28   น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 ห้อง 3 21  24  21  24   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 ห้อง 4 11  20  11  20   น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
รวมร้อยละ %  46.53  53.47  100.00  0.00  0.00  0.00  46.53  53.47  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช