prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11678  นางสาวสิรภัทสร ผุสดี  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11707  นางสาวณัฐริกา ปังเกตุ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11719  นายณัฐชัย ช้างโต  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11761  นายโภควินทร์ รุ่งศิริรัตน์  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11972  นายชินพัฒน์ วัชโรบล  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11704  นางสาวกมลลักษณ์ เกิดแก้ว  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12318  นางสาวกมลนภา ภู่เกตุ  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12339  นางสาวชุติกาญจน์ บูรพา  น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11536  นายศรา เจริญพร  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11650  นายจักรรัตน์ มีมุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11689  นายดุจเทพ บุญมูล  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11729  นายนิรุต ศรีวัน  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11732  นายรพีภัทร สร้อยสีทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11751  นายชนัญชัย ถมทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11754  นายธีรภัทร พันธุ์เขตกรรม  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12324  นายจีรวัฒน์ สายทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12325  นายณภัทร บุญมูล  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12328  นายธีรภัทร แก้วสว่าง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12329  นายพัฒนา มิ่งขวัญ  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12332  นายศราวุธ คงแก้ว  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12334  นายนฐกร ธงจ่าง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11706  นางสาวณัฐนิชา เศรษฐี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11743  นางสาวธนิดา พ่วงแพ  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11687  นายณชพล อิ่มอยู่  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12316  นางสาวกัญญาวีร์ ชังเจริญ  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ