prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11868  นายวงศธร โมราราย  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12156  นายสุกฤษฏิ์ แสงหล้า  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12353  นายชนิสร อาดสว่าง  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12355  นายรังสิมันต์ น้อยสุภาพ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11852  นางสาวสายฝน ผูกชอบ  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11885  นางสาววิภารัตน์ พรมพิทักษ์  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11886  นางสาววาสนา เพตรา  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12157  นางสาวพรชิตา แหงมมา  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  12363  นางสาวอรัญญา เย็นสุข  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช,น.ส.จุฑารัตน์ บังแสง
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12318  นางสาวกมลนภา ภู่เกตุ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11834  นางสาวชนานันท์ ส่างการ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11861  นายพายุ สาพา  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11872  นายเศรษฐวิญญ์ ไส้พงษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11909  นายศรยุทธ ประกาศรี  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11934  นายณภัทร์ เกลี้ยงสอาด  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11950  นายวีระภาพ พวงสมบัติ  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11876  นางสาวกนกพร เยาวรักษ์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11921  นางสาวพรชิตา เทพนาง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11929  นางสาวศราวดี แก่นเขียว  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11931  นางสาวปภาวรินทร์ คงรอด  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11965  นางสาวรักสกุล เดชอินทร์  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  12364  นางสาวนาตาชา เวียกกลาง  นางปุณฑริกา ชื่นชม,นายธีรภัทร์ ฉิมพลีสวรรค์
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11915  นางสาวชลธิชา เขียนเขียว  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11928  นางสาววรัชยา อินเผือก  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12325  นายณภัทร บุญมูล  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  12329  นายพัฒนา มิ่งขวัญ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11883  นางสาวพัชราภา มีมุข  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  11893  นางสาวอัครมณี ทิมใจ  นายวิกานต์ ศรีวิลัย,นางศรุตา อากาศสุภา