prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 23  29  21  27  2   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ,นายพีรพัฒน์ ถึงสุข
 ห้อง 2 11  17  28  14  22  6   น.ส.ทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์,นายพิชัย กีรกมลชัย
 ห้อง 3 21  24  13  15   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ,น.ส.อาจรีย์ รุ่งระวี
 ห้อง 4 11  20  10  18  0   น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
รวมร้อยละ %  46.53  53.47  100.00  29.70  45.54  75.25  15.84  6.93  23  0.99  0.99  1.98   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช