prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11326  นายเดชาวัต แก้วเสถียร  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11330  นายพรสวรรค์ เสือราบ  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11331  นายพชรพล วังสุข  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11332  นายพิมพ์ชนก ขลิบทอง  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11336  นายอาทิตย์ พวงสมบัติ  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11356  นายพิสุทธิ์ เวชกามา  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11359  นายศิรสิทธิ์ เกิดเต็ม  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11362  นายอดิเทพ กนกไตรรัตน์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11623  นายปวีณ์กร บุญมีเพิ่มทรัพย์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11795  นายศุภกร คำแสง  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11338  นางสาวกัลยาณ์ น้อยบัณฑิตย์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11340  นางสาวจิรประภา ประไพแสง  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11341  นางสาวเจนจิรา พวงสมบัติ  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11342  นางสาวชลิตา เผือกจันทร์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11343  นางสาวเบญจพร พันธุ์เขียน  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11348  นางสาวสิริวิมล บุรานันท์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11349  นางสาวอนุธิดา ปานขลิบ  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11351  นางสาวอัยลดา แสงเพ็ชร  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11364  นางสาวกฤษณี สิงห์เถื่อน  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11366  นางสาวชนัญชิดา วรอินทร์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11368  นางสาวณันทิชา สิงห์คะนอง  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11369  นางสาวนฤมล สุขแก้ว  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11373  นางสาวลักคณา เถื่อนสุข  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11374  นางสาววรรณวิษา เทพณรงค์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11377  นางสาวสลิลทิพย์ เพ็ชรอินทร์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11379  นางสาวอนุชธิดา แตงพรม  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11404  นางสาวศิริวรรณวดี พุ่มแย้ม  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11796  นางสาวมานิกา คงรักษ์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11797  นางสาวมณลดา หงษ์ศิริวัฒน์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11798  นางสาวรุ้งลาวัลย์ ทวีทรัพย์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11799  นางสาววันใส เกิดอยู่  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11800  นางสาวศิรภา ไม้สุพร  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11802  นางสาวอภิษญา มุสิพรม  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11387  นายพัทธดนย์ แสงมุข  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11389  นายรชานนท์ ไทยานันท์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11415  นายธรรมรงค์ วิเศษวงค์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11417  นายบารมี ตาบทอง  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11419  นายภานุกร มีมุข  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11427  นายอานุภาพ พาที  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11803  นายพีรพัฒน์ บุญไหล  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11393  นางสาวชัชฎาภรณ์ อิ่มเนย  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11408  นางสาวอังคณา วงค์เสือ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11432  นางสาวสุนิสา ยศสมบัติ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11436  นางสาวอินทิพร บุญทอง  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11620  นางสาวสิริวิมล แตงพรม  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11628  นางสาวสาวิตรี พิรุณร่วง  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11804  นางสาวกรรวี เฉลิมฉัตร์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11805  นางสาวจิรัชญา พันพวง  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11806  นางสาวชยุตรา เครื่องประดับ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11807  นางสาวพรทิพย์ ภู่เกตุ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11808  นางสาววรพร นคราวงศ์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11809  นางสาวสุวรรณา ลีลาศ  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11987  นางสาวจนิสตา ทองทิพย์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11386  นายนราวิทย์ ตุ้มไหว  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11345  นางสาวพิชญา พันธ์กลั่น  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11353  นายชญานนท์ คล้ายโต  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11355  นายนนทพัทธ์ สุพร  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11388  นายสารัช กลิ่นศรีสุข  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11411  นายจักรพันธ์ เอมเอี่ยม  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11412  นายณรงค์ชัย ตาบทอง  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11420  นายภานุมาศ สาแช  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11423  นายวศิน แข่งเพ็ญแข  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11811  นายมินทร์ทาดา คำแสง  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11394  นางสาวชาวิศา พิทูรชัยกิจ  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11396  นางสาวณัฐณิชา คำสุข  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11397  นางสาวธารารัตน์ มานุช  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11398  นางสาวพิมชนก ตาดอินทร์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11400  นางสาวภควดี แซ่เติ๋น  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11402  นางสาววรินธร โพศาราช  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11403  นางสาวศศิธร ทองดี  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11406  นางสาวสุชาดา แซ่จิ๋ว  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11428  นางสาวธนพร จันทร์กลัด  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11433  นางสาวสุรารักษ์ ภู่สิงห์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11610  นางสาวปนัสยา อยู่กลัด  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11812  นางสาวดารารักษ์ ตระกูลบัวคลี่  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11813  นางสาวธิดารัตน์ โชติผลารัตน์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11814  นางสาวนารีรัตน์ สุนทรฮ้าว  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11815  นางสาวสุกัญญา เทียนสา  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  11986  นางสาวอาธิตยา เริงกสิวิทย์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11633  นายปรัชญา เบื้องสุวรรณ์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11607  นางสาวธัญชนก นิลสุ่ม  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11634  นางสาวชลธิชา บูชา  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11636  นางสาวรัชนีกร หมีสิน  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11638  นายณภัทร บำรุงผล  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11639  นางสาวกนกวรรณ วงษ์สวรรค์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11641  นางสาวชลธิชา ซ่อนกลิ่น  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11642  นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เต็ม  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11643  นางสาวพัชริดา มีอ่อน  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11644  นางสาวรวิพร นาคฤทธิ์  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11645  นางสาวรุ่งทิวา ฉิมสุข  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11646  นางสาวสุพิชญา ภู่หนู  นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015