prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11142  นายกิตตินันท์ สงเนย  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11145  นายนพดล รักษาเคน  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11146  นายปฐมพร โอศาสตร์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11149  นายพงษ์เพชร วงษ์กัณหา  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11150  นายพีรพัฒน์ บุญราช  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11152  นายเรวัฒน์ แสนแก้ว  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11153  นายสุริโย หวังช่วยกลาง  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11167  นายเกริกเกียรติ เอี่ยมจุฬา  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11194  นายพัสกร ฤทธิ์เต็ม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11217  นายภูรินทร์ ฉมัย  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11224  นายสิทธิศักดิ์ เจียมหลำ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11239  นายปฏิภูมิ กาญจนจูฑะ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11633  นายปรัชญา เบื้องสุวรรณ์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11155  นางสาวชธัญญา แตงเพียร  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11156  นางสาวณัฐณิชา จันอ่อน  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11159  นางสาวธีรดา ผิวอ่อน  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11161  นางสาวพัชรพร ทองนิโรจน์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11164  นางสาวรุจิรา เปี่ยมสุข  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11165  นางสาวสิริวิมล กาเผือก  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11166  นางสาวอรัญญา แซ่จิ๋ว  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11179  นางสาวขวัญจิรา สุขผล  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11183  นางสาวพิชชาพร นาควิสูตร  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11185  นางสาวรสา นุชนุ่ม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11200  นางสาวกนกวรรณ คล้ายโต  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11202  นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์พินิจ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11203  นางสาวธัญธร สงเนย  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11204  นางสาวนภัสวรรณ ทัพวัฒน์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11205  นางสาวนันทิชา เกตุศรี  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11209  นางสาวสุภชา ภู่สิงห์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11229  นางสาวพัชรากร ครุฑจันทร์  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11231  นางสาววีรวรรณ ทับทิมศรี  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11301  นางสาวลลิดา มีเจริญ  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11607  นางสาวธัญชนก นิลสุ่ม  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11634  นางสาวชลธิชา บูชา  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  11636  นางสาวรัชนีกร หมีสิน  นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11074  นายโอภาส น้อยพินิจ  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11147  นายปณิธาน เรืองศิริไพบูลย์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11148  นายปรเมษฐ์ แสงคร้าม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11175  นายสุเมธา เจริญไทย  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11189  นายชวกร สุขหย่อง  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11191  นายธนาคาร เจริญไทย  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11192  นายปิยะวัช ชัยชนะ  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11196  นายวันเฉลิม จิบจันทร์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11198  นายสุภณัฐ เกตุกำจร  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11213  นายชัยนันท์ แสงเย็น  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11216  นายนนทพัทธ์ พวงเรืองศรี  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11220  นายวีระศักดิ์ ศรีวิลัย  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11221  นายศุภสัณห์ ขวัญมงคล  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11222  นายสันติภาพ บุญมีป้อม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11236  นายณัฐพล คุ้มสอาด  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11237  นายเด่นภูมิ ภู่สิงห์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11243  นายพัทรพงษ์ เดชดี  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11245  นายวิชชากร หร่ายซี  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11246  นายวีรภัทร ทองขาว  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11247  นายศักย์ศรณ์ ภู่ฉ่ำ  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11249  นายอภินัทธ์ ศรีวัน  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11250  นายอัครชัย สมบุญ  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11295  นายเจษฎา ปานเมือง  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11638  นายณภัทร บำรุงผล  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11227  นางสาวจุฑาทิพย์ งอกศักดา  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11251  นางสาวกนกพร ผูกพันธ์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11254  นางสาวสุณิษา เข็มภา  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11639  นางสาวกนกวรรณ วงษ์สวรรค์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11641  นางสาวชลธิชา ซ่อนกลิ่น  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11642  นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เต็ม  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11643  นางสาวพัชริดา มีอ่อน  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11644  นางสาวรวิพร นาคฤทธิ์  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11645  นางสาวรุ่งทิวา ฉิมสุข  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11646  นางสาวสุพิชญา ภู่หนู  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  11060  นางสาวปามิตรา โม่งปาณีต  นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015