prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 13  22  35  13  22  35   นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์, นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก
 ห้อง 2 24  11  35  24  11  35   นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
รวมร้อยละ %  52.86  47.14  100.00  0.00  0.00  0.00  52.86  47.14  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015