prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 11  26  37  11  26  37   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นางสาวศิริพร จันทะกุล
 ห้อง 2 21  30  21  30   นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม, นางศรุตา อากาศสุภา
 ห้อง 3 16  24  16  24   นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวสุธิดา นาสมศรี
รวมร้อยละ %  30.77  69.23  100.00  0.00  0.00  0.00  30.77  69.23  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015