prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  12018  นางสาวมายาวี ใจแก้ว  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์,น.ส.รัชนีกร หมีสิน
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12361  นางสาววรารัตน์ แฟรี่  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12004  นางสาวจิตติมา วิธีจงเจริญ  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12055  นางสาวดากานดา ชมเชย  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12063  นางสาวปริชาติ วิงวอน  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11887  นางสาววรรณิษา สวัสดี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12038  นายธเนศพล สุ่มประดิษฐ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12045  นายภูวนาท คนใจบุญ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12048  นายสุทธิพงศ์ ราชวงศ์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12367  นายณัฐพล สินใจ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล