prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12160  นายธนภัทร ภาณุฑัต  นายพิชัย กีรกมลชัย, นางสาวลักษิกา ดำรงสกุลสุข
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12296  นางสาวพิชญ์สินี สิงห์ประเสริฐ  นายพิชัย กีรกมลชัย, นางสาวลักษิกา ดำรงสกุลสุข
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12820  นางสาวจินดามณี ภูกันแก้ว  นายพิชัย กีรกมลชัย, นางสาวลักษิกา ดำรงสกุลสุข
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12190  นางสาวศิรประภา เขียวชู  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12283  นายอภิรักษ์ โฉมจันทร์  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12233  นายชันธวัช พิมพ์ประเสริฐ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ