prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  12018  นางสาวมายาวี ใจแก้ว  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์,น.ส.รัชนีกร หมีสิน
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  12027  นางสาวสุภัสสร บำรุงศรี  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์,น.ส.รัชนีกร หมีสิน
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12361  นางสาววรารัตน์ แฟรี่  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12034  นายชนพัฒน์ พรหมเสถียร  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12679  นางสาวทิพวัล ตามพระหัตถ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11887  นางสาววรรณิษา สวัสดี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12367  นายณัฐพล สินใจ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล