prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  12692  นางสาวนรินทิรา สาลีกุล  นายพิชัย กีรกมลชัย, นางสาวลักษิกา ดำรงสกุลสุข
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12225  นางสาวศศิวิมล ใจแสน  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  12287  นางสาวกัลยาวดี ต๊ะนวล  น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  11971  นายปิยวัฒน์ นิลสนธิ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  12233  นายชันธวัช พิมพ์ประเสริฐ  นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ