prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  25  19  23  -2  0   นางจุฑามาศ พงษ์ประดิษฐ
 ห้อง 2 16  25  10  12  22  -1  3   นายพิชัย กีรกมลชัย, นางสาวลักษิกา ดำรงสกุลสุข
 ห้อง 3 23  27  23  28  -1  -1   น.ส.ศิริพร จันทะกุล,น.ส.ณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ
 ห้อง 4 24  27  28  34  -4  -3  -7   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
รวมร้อยละ %  41.35  58.65  100.00  45.19  57.69  102.88  -3.85  -0.96  -5  0.00  1.92  1.92   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร