prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 21  25  19  23  0   นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์,น.ส.รัชนีกร หมีสิน
 ห้อง 2 11  14  25  10  12  22  3   นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร
 ห้อง 3 24  29  23  28  1   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 4 29  35  28  34  1   น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายชาลี โทอุบล
รวมร้อยละ %  42.98  57.02  100.00  41.23  52.63  93.86  1.75  2.63  0.00  1.75  1.75   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช