prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11326  นายเดชาวัต แก้วเสถียร  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11330  นายพรสวรรค์ เสือราบ  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11331  นายพชรพล วังสุข  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11332  นายพิมพ์ชนก ขลิบทอง  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11336  นายอาทิตย์ พวงสมบัติ  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11356  นายพิสุทธิ์ เวชกามา  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11359  นายศิรสิทธิ์ เกิดเต็ม  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11362  นายอดิเทพ กนกไตรรัตน์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11623  นายปวีณ์กร บุญมีเพิ่มทรัพย์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11795  นายศุภกร คำแสง  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11338  นางสาวกัลยาณ์ น้อยบัณฑิตย์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11340  นางสาวจิรประภา ประไพแสง  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11341  นางสาวเจนจิรา พวงสมบัติ  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11342  นางสาวชลิตา เผือกจันทร์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11343  นางสาวเบญจพร พันธุ์เขียน  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11348  นางสาวสิริวิมล บุรานันท์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11349  นางสาวอนุธิดา ปานขลิบ  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11351  นางสาวอัยลดา แสงเพ็ชร  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11364  นางสาวกฤษณี สิงห์เถื่อน  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11366  นางสาวชนัญชิดา วรอินทร์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11368  นางสาวณันทิชา สิงห์คะนอง  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11369  นางสาวนฤมล สุขแก้ว  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11373  นางสาวลักคณา เถื่อนสุข  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11374  นางสาววรรณวิษา เทพณรงค์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11377  นางสาวสลิลทิพย์ เพ็ชรอินทร์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11379  นางสาวอนุชธิดา แตงพรม  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11404  นางสาวศิริวรรณวดี พุ่มแย้ม  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11796  นางสาวมานิกา คงรักษ์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11797  นางสาวมณลดา หงษ์ศิริวัฒน์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11798  นางสาวรุ้งลาวัลย์ ทวีทรัพย์  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11799  นางสาววันใส เกิดอยู่  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11800  นางสาวศิรภา ไม้สุพร  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  11802  นางสาวอภิษญา มุสิพรม  นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11177  นายวรวุฒิ ว่องไวกสิกรรม  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11386  นายนราวิทย์ ตุ้มไหว  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11387  นายพัทธดนย์ แสงมุข  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11389  นายรชานนท์ ไทยานันท์  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11415  นายธรรมรงค์ วิเศษวงค์  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11417  นายบารมี ตาบทอง  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11419  นายภานุกร มีมุข  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11427  นายอานุภาพ พาที  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11803  นายพีรพัฒน์ บุญไหล  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11345  นางสาวพิชญา พันธ์กลั่น  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11375  นางสาวศศิภา สามารถ  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11376  นางสาวศิรดา พินพาทย์  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11378  นางสาวสิรินภา กิตติรังสรรค์  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11393  นางสาวชัชฎาภรณ์ อิ่มเนย  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11408  นางสาวอังคณา วงค์เสือ  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11432  นางสาวสุนิสา ยศสมบัติ  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11436  นางสาวอินทิพร บุญทอง  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11620  นางสาวสิริวิมล แตงพรม  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11628  นางสาวสาวิตรี พิรุณร่วง  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11804  นางสาวกรรวี เฉลิมฉัตร์  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11805  นางสาวจิรัชญา พันพวง  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11806  นางสาวชยุตรา เครื่องประดับ  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11807  นางสาวพรทิพย์ ภู่เกตุ  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11808  นางสาววรพร นคราวงศ์  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11809  นางสาวสุวรรณา ลีลาศ  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  11987  นางสาวจนิสตา ทองทิพย์  นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11353  นายชญานนท์ คล้ายโต  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11355  นายนนทพัทธ์ สุพร  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11388  นายสารัช กลิ่นศรีสุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11411  นายจักรพันธ์ เอมเอี่ยม  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11412  นายณรงค์ชัย ตาบทอง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11420  นายภานุมาศ สาแช  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11423  นายวศิน แข่งเพ็ญแข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11811  นายมินทร์ทาดา คำแสง  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11394  นางสาวชาวิศา พิทูรชัยกิจ  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11396  นางสาวณัฐณิชา คำสุข  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11397  นางสาวธารารัตน์ มานุช  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11398  นางสาวพิมชนก ตาดอินทร์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11400  นางสาวภควดี แซ่เติ๋น  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11402  นางสาววรินธร โพศาราช  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11403  นางสาวศศิธร ทองดี  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11406  นางสาวสุชาดา แซ่จิ๋ว  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11428  นางสาวธนพร จันทร์กลัด  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11433  นางสาวสุรารักษ์ ภู่สิงห์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11610  นางสาวปนัสยา อยู่กลัด  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11812  นางสาวดารารักษ์ ตระกูลบัวคลี่  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11813  นางสาวธิดารัตน์ โชติผลารัตน์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11814  นางสาวนารีรัตน์ สุนทรฮ้าว  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11815  นางสาวสุกัญญา เทียนสา  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  11986  นางสาวอาธิตยา เริงกสิวิทย์  นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015