prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 11  24  37  11  24  37   นางสาวเบญจมาศ สีทา, นางสาวพัชรพร เจริญไทย
 ห้อง 2 23  30  23  30   นางวรพรรณ จินดา,นายนิคม บุญเงิน
 ห้อง 3 22  22  22  22   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ, นางสาวกาญจนา ผู้อยู่สุข
รวมร้อยละ %  44.94  52.81  100.00  0.00  0.00  0.00  44.94  52.81  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015