prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 10  23  33  10  23  33   นางสาวอารีย์ คำมา, นางสาวอาจรีย์ รุ่งระวี
 ห้อง 2 17  26  17  26   นางสาวศิริพร จันทะกุล, นางจันทร์เพ็ญ คำชัย
 ห้อง 3 16  24  16  24   นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ, นายมานพ เกตุวราภรณ์
รวมร้อยละ %  32.53  67.47  100.00  0.00  0.00  0.00  32.53  67.47  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015