prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  11999  นายสุเมธ ภู่สุวรรณ์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12039  นายธราดล มีอาญา  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12069  นายกฤษณะ ด้วงรักษา  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12074  นายธัชกรณ์ หอกคำ  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12000  นางสาวกรรณญารัตน์ ภู่ภักดี  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12002  นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมสุข  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12006  นางสาวชลดา พันธุ์เขตกรรม  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12009  นางสาวนัฐวรรณ ยังเฟื่อง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12010  นางสาวนันทิชา แก้ววิเชียร  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12011  นางสาวบัณฑิตา หงษา  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12012  นางสาวปนิดา จันสุด  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12017  นางสาวภัคนันท์ สงวนสุข  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12018  นางสาวมายาวี ใจแก้ว  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12024  นางสาวสุกัลยา ศรีสุข  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12025  นางสาวสุพัตชา จำปาทอง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12027  นางสาวสุภัสสร บำรุงศรี  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12028  นางสาวอรพรรณ พลีขันธ์  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12029  นางสาวอตินุช ฟุ้งสุข  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12030  นางสาวอิมชิรา ธูปบูชา  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12051  นางสาวกัลทิมา เสืออย่าง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12057  นางสาวณิชารีย์ คงไทย  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12081  นางสาวชนาภา สิงห์เถื่อน  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12084  นางสาวณัฐชา บันฑิต  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12087  นางสาวธัญชนก คำดำ  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  12128  นางสาวประการัง ขำจำลอง  นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  11995  นายภคนันท์ พุกพ่วง  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12034  นายชนพัฒน์ พรหมเสถียร  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12036  นายณัฐวุฒิ ดีอินทร์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12103  นายกฤษณพงษ์ ใส้พงษ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12108  นายทัตพงษ์ รุ่งหนองกระดี่  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12673  นายต้นน้ำ หมายเงา  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12674  นายธีรภพ นาคแก้วเทศ  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12675  นายเนรมิต พรหมพิทักษ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12676  นายสุทธิภัทร หม่อมธา  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12690  นายกรรชัย ชำนาญดี  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12691  นายชุติพนธ์ ทองคำเปลว  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12004  นางสาวจิตติมา วิธีจงเจริญ  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12005  นางสาวเจนจิรา พิมพานุวัฒน์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12053  นางสาวชาลิสา วงค์ปินตา  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12054  นางสาวณัฐนิชา ทีเป้า  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12099  นางสาวสุภาพร ยศสมบัติ  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12148  นางสาวชลดา นาสมศรี  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12349  นางสาวอารยา สุขธรรม  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12677  นางสาวฑิมาพร เสนีย์วงษ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12678  นางสาวณัชชา ศรีเพ็ง  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12679  นางสาวทิพวัล ตามพระหัตถ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12680  นางสาวนภาภรณ์ แย้มประดิษฐ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12681  นางสาวพรพรรณ เจริญสุข  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12682  นางสาวภัทรภรณ์ สุวพงษ์  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12683  นางสาวสโรชา ใจแก้ว  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  12116  นายวรินทร หอมเนียม  นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  11997  นายรวีวัตน์ แสงน้ำ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12032  นายกวิน กิตติยะ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12076  นายบุญฤทธิ์ เรืองขจร  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12106  นายเชียรชาย -  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12112  นายพรพิษณุ เขียนสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12007  นางสาวฐิตินัดดา พรอยบุตร  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12050  นางสาวกระดังงา ขำจำลอง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12055  นางสาวดากานดา ชมเชย  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12060  นางสาวปาณัทดา ทองประเสริฐ  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12062  นางสาวปริยฉัตร สมนึก  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12063  นางสาวปริชาติ วิงวอน  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12066  นางสาวยุภาพร จักรศรี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12068  นางสาวสุภาพร ฉิมสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12082  นางสาวชนิดาภา เอี่ยมสอาด  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12083  นางสาวณัชชา ศักดิ์สน  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12088  นางสาวนพรัตน์ อ่อนอนงค์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12090  นางสาวนันทกานต์ ชัยกูล  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12091  นางสาวนันทิตา เสือแจ่ม  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12092  นางสาวปัณรส ปั้นประสงค์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12093  นางสาวปิยพัชร เชื้อนุ่น  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12095  นางสาววาทินี วันลาราษฏร์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12098  นางสาวสุทธดา บุญมา  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12096  นางสาวศศิวิมล บัวทอง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12124  นางสาวกัญญาณัฐ ศรีสวัสดิ์  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12125  นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นทวี  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12126  นางสาวชลนิชา เสียงหวาน  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12133  นางสาววรัชยา ศรีเพ็ง  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12135  นางสาวสุวรรณา ฉิมสุข  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  12685  นางสาวปาณิสรา เรืองจุติโพธิ์พาน  นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11858  นายดีระพัฒน์ ทาราวัต  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11993  นายนเคศวร สรงเนย  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11994  นายพิตตินันท์ ศิริจันทร์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11996  นายภาณุวัฒย์ พันธุวิกรณ์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11998  นายสรายุทธ เงินอ่อน  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12031  นายกชกร คล้ายโต  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12033  เด็กชายจิรเมท มีอ่อน  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12038  นายธเนศพล สุ่มประดิษฐ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12044  นายเตชสิทธิ์ เกษรบัว  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12045  นายภูวนาท คนใจบุญ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12046  นายศิวพงษ์ เปี่ยมเสถียร  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12048  นายสุทธิพงศ์ ราชวงศ์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12071  นายซารุคาน ปาทาน  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12072  นายณัฐพงษ์ นุชนุ่ม  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12073  นายดนุพัฒน์ ขำสงค์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12075  นายธาราวิน กัณโต  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12077  นายพงษพัฒ อินทร์จันทร์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12104  นายกิตติพร แว่นแก้ว  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12105  นายจิรายุ แสงเย็น  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12107  นายตะวัน อรันนา  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12110  นายปฎิญญา แป้นแก้ว  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12113  นายพลพล อินทรสูตร  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12115  นายรัตนศิลป์ สิงหฬ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12117  นายวิทวัส สุดประเสริฐ  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12118  นายศิริวัฒน์ วรรณสิงห์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12119  นายสรัล สายคำกอง  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12121  นายอนุชา ชาวคำเขตร์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12122  นายอนุภัทร สินโสภา  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12702  นายพีรวัส ทองสุข  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  11968  นางสาวศิรภัสสร นุ่มโต  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12023  นางสาวสิริพร อิ่มสิน  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12059  นางสาวบรรฑิตา บัวเพ็ชร์  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12085  นางสาวดวงแก้ว ดวงศรี  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12686  นางสาวพลอยชมพู แสนสุด  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12688  นางสาวปิยดา ปานพรม  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  12689  นางสาวอภินันท์ พันธนาเสวี  น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช