prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 21  25  21  25   นางจันทร์เพ็ญ คำชัย,นายมานพ เกตุวราภรณ์
 ห้อง 2 12  14  26  12  14  26   นางเพ็ญนภา พิลึก,นางอาริตา ชำนาญไพร,นายธวัชชัย โพธิ์ชนะ
 ห้อง 3 24  29  24  29   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์,นายจิรายุทธ์ มะคต
 ห้อง 4 29  36  29  36   น.ส.พิมพาพร พันธ์ผูก,นายกิตติภูมิ พลราช
รวมร้อยละ %  43.10  56.90  100.00  0.00  0.00  0.00  43.10  56.90  100  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช