prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12175  นายอติเทพ ชาวคำเขตร์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ, นายศุภกร คำแสง
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12588  เด็กชายจอมทัพ ก้อนจันทร์เทศ  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12590  เด็กชายณัทภัทร ภักตร์วิลัย  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12450  เด็กหญิงณัฐนิชา เพียรเก็บ  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12525  เด็กหญิงนงนุช สีเถื่อน  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12592  เด็กชายแทนคุณ สวัสดี  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12596  เด็กชายธนวัฒน์ เขียวเกษม  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12827  เด็กชายอธิวัฒน์ ใจฉ่ำ  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12644  เด็กชายวีระกร จีนแก้ว  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12604  เด็กชายศุภณัฐ กองบุญรอด  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12605  เด็กชายสุภรักษ์ คงรอด  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12609  เด็กหญิงจิดาภา ชัยรัตน์  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12627  เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนกร่อม  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12628  เด็กหญิงอัจฉราพักตร์ จันสนธิมา  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12435  เด็กชายธรรมรัตน์ ทั่งหิรัญ  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12563  เด็กชายศตวรรษ ใจบุญ  นายทัศเทพ แช่มเดช,นายนิคม บุญเงิน
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12659  เด็กหญิงขวัญจิรา แตงพรม  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12504  เด็กชายชิษณุพงค์ สิงห์เถื่อน  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12516  เด็กชายอมเรศ เทพนาง  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12825  เด็กหญิงพรชิตา วงจันทร์  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12647  เด็กชายศุภชัย สังวร  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12652  เด็กชายอดิเทพ รอดประเสริฐ  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12662  เด็กหญิงณิชาธาร พุ่มพวง  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12631  เด็กชายจิณณวัตร เนียมศรี  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12636  เด็กชายนัฐพล พันธุจบสิงห์  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12637  เด็กชายนพรัตน์ แซ่จู  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12639  เด็กชายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12641  เด็กชายภัทรดนัย สีทับทิม  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12549  เด็กชายธีรกานต์ บัวเขียว  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12551  เด็กชายธีรภัทร สิงห์เรือง  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, น.ส.อภิษญา มุสิพรม