prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12396  เด็กหญิงภิรัญญา ยานากะ  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายพีรพัฒน์ บุญราช
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12423  เด็กหญิงเนตรสกาว เขียวทวิส  น.ส.ปราณี เปาจีน,น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12694  เด็กชายสมเกียรติ ทองสนิท  น.ส.ปราณี เปาจีน,น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12426  เด็กหญิงวาศิณี พ่วงมัชฌิมะ  น.ส.ปราณี เปาจีน,น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12209  นายราเชนทร์ ศรีคูณ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.ชนิตร์นันทน์ ห้องแซง,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12238  นายธนโชติ รักขิตตะธรรม  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.ชนิตร์นันทน์ ห้องแซง,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12271  นายธนกร แก้วกล่ำ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.ชนิตร์นันทน์ ห้องแซง,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12497  นายศิริพันธ์ พวงสมบัติ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.ชนิตร์นันทน์ ห้องแซง,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12199  นายชยกร บุญยืน  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.ณัฐณิชา จันอ่อน
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12231  นายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชร์วัฒน์  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.ณัฐณิชา จันอ่อน
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12465  เด็กชายเจตน์ณรงค์ เชยบุปผา  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.ณัฐณิชา จันอ่อน
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12475  เด็กชายศุภณัฐ สิงห์เถื่อน  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.ณัฐณิชา จันอ่อน