prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 16  19  35  16  18  34  0   ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายพีรพัฒน์ บุญราช
 ห้อง 2 13  10  25  12  10  24  -1  -1   น.ส.ปราณี เปาจีน,น.ส.มัลลิกา ไชยานะ
 ห้อง 3 17  15  32  13  15  28  4   นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.ชนิตร์นันทน์ ห้องแซง
 ห้อง 4 17  10  27  13  10  23  4   นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.ณัฐณิชา จันอ่อน
รวมร้อยละ %  52.94  45.38  100.00  45.38  44.54  91.60  6.72  -0.84  0.84  1.68  2.52   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร