prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12170  เด็กชายวรัชญ์  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12195  เด็กชายกฤษฎากรณ์ เขียวเกษม  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12288  เด็กหญิงจิราภรณ์ กลมกลึง  น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12203  เด็กชายธีรภัทร ด้วงหอม  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12174  เด็กชายองอาจ พวกอิ่ม  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12179  เด็กหญิงนภัสสร เกษสุวรรณ์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12190  เด็กหญิงศิรประภา เขียวชู  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  12347  เด็กหญิงสุธิดา เสือทนงค์  นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12231  เด็กชายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรวัฒน์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12165  เด็กชายมนตรี พวงสมบัติ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12201  เด็กชายธนกฤต สิงห์โตทอง  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12208  เด็กชายพุฒิชัย โยธี  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12209  เด็กชายราเชนทร์ ศรีคูณ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12271  เด็กชายธนกร แก้วกล่ำ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12338  เด็กชายธนกร นาควารี  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12250  เด็กหญิงจรณินท์ เผือกจันทร์  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12343  เด็กชายวรชาติ ถ้วนถี่  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12497  นายศิริพันธ์ พวงสมบัติ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12301  เด็กหญิงศิริณธร ว่องธัญญการ  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  12495  เด็กหญิงวริษฐา เสาเหลี่ยม  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  11937  นายณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12194  เด็กชายกฤษฎา ขวัญป้อม  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12199  เด็กชายชยกร บุญยืน  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12211  เด็กชายศิวัช ชุณหเมธาทิพย์  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12268  เด็กชายชานนท์ ภูมิใจ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12240  เด็กชายธนภัทร ชวดนุช  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12248  เด็กชายศรัณยพงศ์ จันสนธิมา  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12348  เด็กชายพิสุทธิ์ นาคมูล  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12275  เด็กชายนัทธพงศ์ ตุ้มไหว  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12276  เด็กชายบารมี ม่วงไหม  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12176  เด็กหญิงจันทภา สละน้อย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12277  เด็กชายปุญญพัฒน์ ปานเทศ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12184  เด็กหญิงปภัสสร เพสารี  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12216  เด็กหญิงธนิสร เผือกคล้าย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12262  เด็กหญิงมนัญชญา เจริญไทย  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12286  เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่จิ๋ว  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  12350  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชังขำ  นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน