prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 28  37  27  34  2   น.ส.วิไลพร ยมนา,น.ส.จินต์ศุจี ขวัญโพก
 ห้อง 2 16  19  35  14  16  30  4   นางวรพรรณ จินดา,นายสุรชัย บัวหลวง
 ห้อง 3 24  12  36  15  24  12   น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายนิคม บุญเงิน
 ห้อง 4 22  12  34  11  17  11  17   นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.นิศานาถ ปรียาจิตต์,นายจารุวัฒน์ สิงห์เถื่อน
รวมร้อยละ %  50.00  50.00  100.00  33.10  40.85  73.94  16.20  8.45  25  0.70  0.70  1.41   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช