prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12175  นายอติเทพ ชาวคำเขตร์  นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12588  เด็กชายจอมทัพ ก้อนจันทร์เทศ  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12590  เด็กชายณัทภัทร ภักตร์วิลัย  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12450  เด็กหญิงณัฐนิชา เพียรเก็บ  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12525  เด็กหญิงนงนุช สีเถื่อน  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12592  เด็กชายแทนคุณ สวัสดี  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12596  เด็กชายธนวัฒน์ เขียวเกษม  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12827  เด็กชายอธิวัฒน์ ใจฉ่ำ  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12604  เด็กชายศุภณัฐ กองบุญรอด  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12605  เด็กชายสุภรักษ์ คงรอด  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12609  เด็กหญิงจิดาภา ชัยรัตน์  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12627  เด็กหญิงอุบลวรรณ สอนกร่อม  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12628  เด็กหญิงอัจฉราพักตร์ จันสนธิมา  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12435  เด็กชายธรรมรัตน์ ทั่งหิรัญ  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12563  เด็กชายศตวรรษ ใจบุญ  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12659  เด็กหญิงขวัญจิรา แตงพรม  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12504  เด็กชายชิษณุพงค์ สิงห์เถื่อน  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12516  เด็กชายอมเรศ เทพนาง  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12825  เด็กหญิงพรชิตา วงจันทร์  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12647  เด็กชายศุภชัย สังวร  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12652  เด็กชายอดิเทพ รอดประเสริฐ  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12662  เด็กหญิงณิชาธาร พุ่มพวง  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12631  เด็กชายจิณณวัตร เนียมศรี  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12636  เด็กชายนัฐพล พันธุจบสิงห์  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12637  เด็กชายนพรัตน์ แซ่จู  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12639  เด็กชายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12641  เด็กชายภัทรดนัย สีทับทิม  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12549  เด็กชายธีรกานต์ บัวเขียว  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12551  เด็กชายธีรภัทร สิงห์เรือง  นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12644  เด็กชายวีระกร จีนแก้ว  นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม