prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 33  43  33  43  0   นางนิธิวดี มงคลปัญญา,น.ส.ชลธิชา บูชา,
 ห้อง 2 23  19  42  22  19  41  1   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม
 ห้อง 3 31  39  21  25  10  14   นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 ห้อง 4 28  12  40  17  26  5   นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ,นายฐนรรญพงศ์ บัวหลวง
รวมร้อยละ %  55.49  43.90  100.00  42.07  39.63  82.32  9.15  3.05  12  4.27  1.22  5.49   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร