prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 19  27  33  43  -1  -14  -16   นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต,น.ส.รัชดา ทาบ้านฆ้อง
 ห้อง 2 12  16  28  22  19  41  -10  -3  -13   น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายศิรสิทธิ์ เกิดเต็ม
 ห้อง 3 17  11  28  21  25  -4  3   นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.เกษมณี เกตุเกษร
 ห้อง 4 13  14  27  17  26  -11  -8   น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
รวมร้อยละ %  45.45  54.55  100.00  62.73  59.09  122.73  -23.64  -6.36  -31  6.36  1.82  8.18   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร