prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม ครูประจำชั้น
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 ห้อง 1 33  43  33  43  0   นางนงลักษณ์ จอกสุวรรณ์,นางนิธิวดี มงคลปัญญา,น.ส.ชลธิชา บูชา
 ห้อง 2 23  19  42  22  19  41  1   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ,น.ส.วิธิดา พิทักษ์ทิม
 ห้อง 3 30  10  40  21  25  15   นายทัศเทพ แช่มเดช,น.ส.ธัญชนก นิลสุม
 ห้อง 4 28  12  40  17  26  5   นายวิสนุ หรั่งทอง,นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ
รวมร้อยละ %  54.55  44.85  100.00  41.82  39.39  81.82  8.48  4.24  13  4.24  1.21  5.45   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช