prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12742  เด็กชายราชย์เศรษฐ์ มีอ่อน  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายศิรสิทธิ์ เกิดเต็ม
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12765  เด็กหญิงสิริวิมล คุ้มภัย  น.ส.วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์,นายศิรสิทธิ์ เกิดเต็ม
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12770  เด็กชายจตุพล เขียวแดง  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.เกษมณี เกตุเกษร
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12781  เด็กชายมนัส -  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.เกษมณี เกตุเกษร
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12483  เด็กหญิงปัทมา เอี่ยมชื่น  นายสุรชัย บัวหลวง,น.ส.เกษมณี เกตุเกษร
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12793  เด็กชายณัฐดนัย แท่งทอง  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12797  เด็กชายพงศกร เข้าเมือง  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12809  เด็กหญิงณิชภัทร ภาณุฑัต  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12826  เด็กหญิงมนต์นภา โตอิ้ม  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12828  เด็กหญิงกฤติยา ปานพรม  น.ส.วิไลพร ยมนา,นางสาวจิราพร บุตรสาลี