prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ ระดับชั้น/ห้อง รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก ครูประจำชั้น
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12369  เด็กชายกรรธกาณ์ ภู่ภัคดี  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12370  เด็กชายชัยพล สาเเช  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12371  เด็กชายชาคริต ทองประโคน  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12372  เด็กชายณภัทร ครุฑจันทร์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12373  เด็กชายบุรธัช รักนา  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12374  เด็กชายปิยภัทร สุขบาง  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 7.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12375  เด็กชายพนมศักดิ์ กล่อมฤทธิ์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 8.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12376  เด็กชายพรเทพ กลิ่นบุญ  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 9.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12377  เด็กชายพรพิพัฒน์ พุ่มศรี  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 10.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12378  เด็กชายพีรพล เเป้นเเก้ว  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 11.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12379  เด็กชายรัฐพล ฉิมสุข  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 12.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12380  เด็กชายศักรภพ เเก้วขมิ้น  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 13.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12381  เด็กชายศุภชัย ครุฑจันทร์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 14.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12382  เด็กชายศุภณัฐ ครุฑจันทร์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 15.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12383  เด็กชายอนุพงษ์ มีอ่อน  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 16.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12384  เด็กหญิงกนกวรรณ เเว่นเเก้ว  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 17.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12385  เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไชยประสิทธิ์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 18.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12386  เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ อินทยากรณ์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 19.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12387  เด็กหญิงจารุสิริ สุ่มประดิษฐ์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 20.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12388  เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์ อุดมมงคลชัย  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 21.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12389  เด็กหญิงณัฐนิชา อ่ออินทร์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 22.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12390  เด็กหญิงณัฐิดา เทียนส้ม  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 23.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12391  เด็กหญิงธันย์ชนก พุกสุข  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 24.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12392  เด็กหญิงนิชานันท์ ขลิบทอง  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 25.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12393  เด็กหญิงนพรัตน์ หกสีดา  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 26.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12394  เด็กหญิงนภัสวรรณ เเป้นเเก้ว  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 27.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12395  เด็กหญิงปวีณ์พร ทัพทวี  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 28.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12396  เด็กหญิงภิรัญญา ยานากะ  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 29.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12397  เด็กหญิงเรไร บุตรวงค์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 30.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12398  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ จันทร์สร้อย  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 31.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12399  เด็กหญิงศศิธร เถื่อนสุข  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 32.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12400  เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์เทศ  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 33.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12401  เด็กหญิงสุกัญญา กลิ่นประทุม  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 34.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12402  เด็กหญิงไอยริน นาคสุข  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 35.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  12705  เด็กชายสิรินพงษ์ แสงอินทร์  ว่าที่ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม,นายธนกร โพธิ์เอี้ยง
 36.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12403  เด็กชายจีรภัทร จินดา  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 37.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12404  เด็กชายชนกชนม์ สิงหะ  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 38.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12405  เด็กชายชยธร ทัพวัฒน์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 39.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12406  เด็กชายชาคริต เรืองอนันต์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 40.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12407  เด็กชาถิรวัฒน์ คำชัย  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 41.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12408  เด็กชายธนภัทร โพธิ์เกษม  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 42.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12410  เด็กชานพันกร คูหาทอง  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 43.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12411  เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมูล  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 44.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12412  เด็กชายภาณุวิชญ์ พิจิตร์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 45.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12413  เด็กชายภูวดล ชูถม  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 46.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12414  เด็กชายรัฐภาคย์ ขำเผือก  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 47.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12415  เด็กชายวรรณวิทย์ เอี่ยมฤทธิ์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 48.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12416  เด็กชายสุภกิณห์ ศรีคงไทย  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 49.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12417  เด็กหญิงกัญญาพัชร สวัสดิทัศน์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 50.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12418  เด็กหญิงจันทกานต์ วงษาวดี  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 51.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12420  เด็กหญิงชุตินันท์ นิลสุ่ม  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 52.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12421  เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิ์ทอง  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 53.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12422  เด็กหญิงทอขวัญ สำเภาลอย  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 54.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12423  เด็กหญิงเนตรสกาว เขียวทวิส  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 55.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12693  เด็กชายจตุพร ตามพระหัตถ์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 56.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12424  เด็กหญิงผกามาส ศรีสุพัฒนะกุล  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 57.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12694  เด็กชายสมเกียรติ ทองสนิท  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 58.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12425  เด็กหญิงผกายวรรณ หนูทอง  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 59.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12426  เด็กหญิงวาศิณี พ่วงมัชฌิมะ  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 60.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12427  เด็กหญิงศศิกัญชณา นิลเกตุ  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 61.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12428  เด็กหญิงอรณิชา วรอินทร์  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 62.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  12429  เด็กหญิงเเอนนา อิ่มเนย  น.ส.ปราณี เปาจีน,นางสุนาริน บุญมี
 63.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12430  เด็กชายกมลากร แกว่นเชิงค้า  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 64.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12431  เด็กชายกิตินัทธ์ ปานพรม  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 65.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12432  เด็กชายณัฐชนน ใหม่เจริญ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 66.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12433  เด็กชายณัฐชนนท์ เจริญไทย  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 67.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12434  เด็กชายต้นกล้า  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 68.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12435  เด็กชายธรรมรัตน์ ทั่งหิรัญ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 69.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12436  เด็กชายธันวา ทองอ่อน  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 70.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12437  เด็กชายปภังกร นิลสนธิ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 71.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12438  เด็กชายปารมี ภวัตนพงศ์ปณต  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 72.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12441  เด็กชายวศิน บุญประกอบ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 73.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12442  เด็กชายวีรภัทร กลิ่นบุญ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 74.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12443  เด็กชายสุภชีพ มารศรี  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 75.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12444  เด็กชายเสฎฐวุฒิ มีมุข  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 76.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12445  เด็กชายอรุชา พวงสมบัติ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 77.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12446  เด็กหญิงกชกร แสงสว่าง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 78.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12447  เด็กหญิงกนกวรรณ มีประดิษฐ์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 79.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12448  เด็กหญิงกมลพรรณ ธูปบูชา  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 80.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12449  เด็กหญิงกรรณิการ์ พุ่มศรี  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 81.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12450  เด็กหญิงณัฐนิชา เพียนเก็บ  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 82.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12451  เด็กหญิงณัฐภัสสร แพเพื่อน  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 83.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12452  เด็กหญิงธัญวรรณ คุ้มสอาด  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 84.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12453  เด็กหญิงธันย์ชนก คุ้มสอาด  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 85.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12454  เด็กหญิงธิดาภา ฟุ้งสุข  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 86.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12455  เด็กหญิงนิษา อินทร์ประสิทธิ์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 87.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12456  เด็กหญิงนิษฐกานต์ ปิติมั่นคงพัฒน์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 88.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12457  เด็กหญิงพรนิตา ใจแก้ว  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 89.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12458  เด็กหญิงพิมพิกา บวบทอง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 90.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12459  เด็กหญิงรลิตา กุสุมาลย์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 91.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12460  เด็กหญิงรัตนา สาคำภี  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 92.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12461  เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทศเขียว  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 93.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12462  เด็กหญิงอัมพิกา แสงผึ้ง  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 94.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  12463  เด็กหญิงอินธิรา ผลมาตย์  นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว,น.ส.อำไพ เรืองพิศาล
 95.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12698  เด็กหญิงณัฐณิชา พวงสมบัติ  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 96.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12464  เด็กชายจักรดุลย์ พุธรัตน์  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 97.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12465  เด็กชายเจตน์ณรงค์ เชยบุปผา  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 98.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12467  เด็กชายแทนคุณ เอี่ยมสะอาด  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 99.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12469  เด็กชายพงศกร มีมุข  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 100.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12470  เด็กชายพีระวัฒน์ สายทอง  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 101.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12471  เด็กชายรัชพล วิลันดาโสภณ  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 102.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12472  เด็กชายวิชชากร สุมาลย์  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 103.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12473  เด็กชายศิวกร สง่างาม  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 104.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12474  เด็กชายศุภชัย วินิจสร  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 105.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12475  เด็กชายศุภณัฐ สิงห์เถื่อน  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 106.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12476  เด็กชายอมลณัฐ ริดเต็ม  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 107.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12477  เด็กชายอัครชัย อิ่มใจ  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 108.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12478  เด็กชายอุดมโชค ฉิมพาลี  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 109.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12479  เด็กชายอิทธิพัทธ์ อินแสงแวง  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 110.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12493  เด็กชายรวิศุทธิ์ มะแม้น  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 111.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12480  เด็กหญิงกัญญ์วรา พระทัย  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 112.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12481  เด็กหญิงชนิษฐา ขำสงค์  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 113.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12482  เด็กหญิงนภัสสร พลจันทึก  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 114.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12701  เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ กิตตะ  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 115.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12484  เด็กหญิงพลอยไพริน คุ้มภัย  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 116.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12485  เด็กหญิงรักษิณา สละพันธ์  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 117.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12486  เด็กหญิงรุ่งฤดี แสงเลข  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 118.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12487  เด็กหญิงวิชาดา สวาทนอก  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 119.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12488  เด็กหญิงวีรยา พรอยบุตร  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 120.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12489  เด็กหญิงสุนิษา แป้นจันทร์  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม
 121.  มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  12703  เด็กหญิงอินทิรา สวนสำราญ  นางวิภาดา กลิ่นด้วง,น.ส.สุวพัชร ชุ่มท้วม